- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Formatera talsträngar Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-06-11
Läst: 1409
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Formatera tal genom att anropa dessa funktioner. 
Kod
Uses DOS, Crt; 
 
VAR S : String; 
 
function CommaString (number : longint) : string ; 
 var 
  TempStr : string ; 
  OrgLen : byte; 
 begin 
  Str (number, tempstr); 
  OrgLen := Length (tempstr); 
  if OrgLen > 3 then 
   begin 
    if OrgLen < 7 then 
     Insert (',', tempstr, Length (tempstr) - 2); 
    if OrgLen >= 7 then 
     begin 
      Insert (',', tempstr, length (tempstr) - 5); 
      Insert (',', tempstr, length (tempstr) - 2); 
     end; 
   end; 
  CommaString := tempstr; 
 end; 
 
FUNCTION FmtStr (STR, Fmt : STRING) : STRING; 
VAR 
TempStr : STRING; 
I, J : BYTE; 
BEGIN 
TempStr := ''; 
 
  IF (POS (',', Fmt) > 0) THEN 
  BEGIN 
  FmtStr := STR; 
  IF LENGTH (STR) <= 3 THEN EXIT; 
  J := 0; 
  FOR I := LENGTH (STR) DOWNTO 1 DO 
    BEGIN 
    TempStr := STR [i] + TempStr; 
    INC (j); 
    IF (J MOD 3 = 0) AND (TempStr[1] <> '.') THEN TempStr := ',' + TempStr; 
    END; 
 
  WHILE TempStr [1] = ',' DO 
     TempStr := COPY (TempStr, 2, LENGTH (TempStr) ); 
  END ELSE 
    BEGIN 
    J := 0; 
    FOR I := 1 TO LENGTH (Fmt) DO 
    BEGIN 
      IF NOT (Fmt [I] IN ['#', '!', '@', '*']) THEN 
      BEGIN 
        TempStr [I] := Fmt [I] ; //force any none format charcters into string  
         J := SUCC (J); 
      END 
      ELSE  {format character} 
      BEGIN 
        IF I - J <= LENGTH (STR) THEN 
          TempStr [I] := STR [I - J] 
        ELSE 
          TempStr [I] := ' ';  //pad with underlines 
      END; 
    END; 
 
    TempStr [0] := CHAR (LENGTH (Fmt) ); //set initial byte to string length 
    END; 
 
  FmtStr := Tempstr; 
 
END; {Func FmtStr} 
 
FUNCTION FmtReal(Num : REAL; FMT : STRING) : STRING; 
VAR Tmp : STRING; 
BEGIN 
 STR (Num : 12 : 2, Tmp); 
 WHILE (NOT (Tmp[1] in ['0'..'9','.'])) AND (Tmp > '') DO DELETE(Tmp,1,1); 
 FmtReal := FmtStr(Tmp, FMT); 
END; 
 
 
 
 
BEGIN 
ClrScr; 
WriteLn(CommaString(123456789)); //Format any type of INTEGER 
WriteLn(FmtReal(1234567.89,'##,###,###,###.##')); //Format Type REAL with decimals 
WriteLn(FmtStr('2198758811','(###) ###-####')); //Format a Phone number 
WriteLn(FmtStr('062593','##/##/##')); //Format a date number  
Readkey; 
END

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -