- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en databas på en lokal MS SQL Server 2000 Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-04-10
Läst: 1469
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Kodexempel med ADO som skapar en databas på en lokal SQL Server 2000. 
Kod
procedure CreateDatabase(WindowsSecurity: Boolean; Username, Password: String);  
var  
 ConnectionString: String;  
 CommandText: String;  
begin  
 if WindowsSecurity then  
  ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;' +  
            'Integrated Security=SSPI;' +  
            'Persist Security Info=False;' +  
            'Initial Catalog=master'  
 else  
  ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;' +  
            'Password=' + Password + ';' +  
            'Persist Security Info=True;' +  
            'User ID=' + Username + ';' +  
            'Initial Catalog=master';  
 
 try  
 
  try  
   ADOConnection.ConnectionString := ConnectionString;  
   ADOConnection.LoginPrompt := False;  
   ADOConnection.Connected := True;  
 
 
   CommandText := 'CREATE DATABASE test ON ' +  
           '( NAME = test_dat,  ' +  
           'FILENAME = ''c:\program files\microsoft sql server\mssql\data\test.mdf'', ' +  
           'SIZE = 4, ' +  
           'MAXSIZE = 10, ' +  
           'FILEGROWTH = 1 )';  
 
   ADOCommand.CommandText := CommandText;  
   ADOCommand.Connection := ADOConnection;  
   ADOCommand.Execute;  
   MessageDlg('Database succesfully created.', mtInformation, [mbOK], 0);  
 
  except  
   on E: Exception do MessageDlg(E.Message, mtWarning, [mbOK], 0);  
  end;  
 
 finally  
  ADOConnection.Connected := False;  
  ADOCommand.Connection := nil;  
 end;  
 
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -