- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kopiera ett TDBGrid till Excel Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-01-06
Läst: 1220
Inlagt av: Pär
Beskrivning
En procedure som kopierar vad du ser i ett TDBGrid till Excel. Du kan använda kalkylerade fält i queryn eller vad du vill, vad som kopieras till Excel beror på hur du configurerat visningen av datan i TDBGriden. Med variabeln bMultiSel meddelar du om Griden har MultiSelect satt till True eller False. 
Kod
uses Registry, ComObj, Excel97 
... 
... 
 
procedure TForm1.SendDBGridToExcel(aDbGrid: TDBGrid; pMultiSel: Boolean); 
var 
 Reg: TRegistry; 
 bOk: Boolean; 
 xls, wb, Range: OLEVariant; 
 ArrData: Variant; 
 iRows, iCols, i, j, x, y: Integer; 
 Book: TBookMark; 
 aDataSet: TDataSet; 
 sFormat: String; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT; 
  bOk := Reg.KeyExists('Excel.Application'); 
 finally 
  Reg.Free; 
 end; 
 if not bOk then 
 begin 
  ShowMessage('Excel inte installerat.'); 
  Exit; 
 end; 
 aDataSet := aDbGrid.DataSource.DataSet; 
 iRows := aDataSet.RecordCount + 1; 
 iCols := aDbGrid.Columns.Count; 
 ArrData := VarArrayCreate([1,iRows,1,iCols],varVariant); 
 for i := 0 to aDbGrid.Columns.Count - 1 do 
  ArrData[1,i+1] := aDbGrid.Columns[i].Title.Caption; 
 x := 2; 
 try 
  Book := aDataSet.GetBookmark; 
  if not pMultiSel then 
   aDbGrid.Options := aDbGrid.Options + [dgMultiSelect]; 
  aDataSet.First; 
  for i := 0 to aDataSet.RecordCount - 1 do 
  begin 
   aDbGrid.SelectedRows.CurrentRowSelected := True; 
   aDataSet.Next; 
  end; 
  with aDbGrid.DataSource.DataSet do 
  begin 
   for i := 0 to aDbGrid.SelectedRows.Count - 1 do 
   begin 
    GotoBookmark(pointer(aDbGrid.SelectedRows.Items[i])); 
    for j := 0 to aDbGrid.Columns.Count - 1 do 
     ArrData[x,j+1] := aDbGrid.Columns[j].Field.AsString; 
    Inc(x); 
   end; 
  end; 
  aDataSet.GotoBookmark(Book); 
  aDataSet.FreeBookmark(Book); 
  if not pMultiSel then 
   aDbGrid.Options := aDbGrid.Options - [dgMultiSelect]; 
 except end; 
 try 
  xls := CreateOLEObject('Excel.Application'); 
  wb := xls.Workbooks.Add; 
  Range := wb.WorkSheets[1].Range[wb.WorkSheets[1].Cells[1, 1], 
   wb.WorkSheets[1].Cells[1,iCols]]; 
  Range.font.bold := True; 
  for i := 0 to aDbGrid.Columns.Count - 1 do 
  begin 
   if aDbGrid.Columns[i].Field.DataType = ftString then 
   begin 
    Range := wb.WorkSheets[1].Range[wb.WorkSheets[1].Cells[1,i+1], 
     wb.WorkSheets[1].Cells[iRows,i+1]]; 
    Range.NumberFormat := '@'; 
   end 
   else 
   if aDbGrid.Columns[i].Field.DataType = ftFloat then 
   begin 
    sFormat := ''; 
    for j := 0 to aDataSet.FieldCount - 1 do 
    begin 
     if aDataSet.Fields[j].Name = aDataSet.Name+aDbGrid.Columns[i].FieldName then 
     begin 
      sFormat := TFloatField(aDataSet.Fields[j]).DisplayFormat; 
      Break; 
     end; 
    end; 
    if sFormat = '' then 
     sFormat := '#.##0,########' 
    else 
    begin 
     j := Length(Copy(sFormat,Pos('.',sFormat)+1,Length(sFormat))); 
     sFormat := '#.##0,'; 
     For y := 1 to j do 
      sFormat := sFormat + '0'; 
    end; 
    Range := wb.WorkSheets[1].Range[wb.WorkSheets[1].Cells[1,i+1], 
     wb.WorkSheets[1].Cells[iRows,i+1]]; 
    Range.NumberFormat := sFormat; 
   end 
   else 
   if aDbGrid.Columns[i].Field.DataType = ftInteger then 
   begin 
    Range := wb.WorkSheets[1].Range[wb.WorkSheets[1].Cells[1,i+1], 
     wb.WorkSheets[1].Cells[iRows,i+1]]; 
    Range.NumberFormat := '0'; 
   end; 
  end; 
  Range := wb.WorkSheets[1].Range[wb.WorkSheets[1].Cells[1, 1], 
   wb.WorkSheets[1].Cells[iRows,iCols]]; 
  Range.Value := ArrData; 
  xls.Visible := True; 
 except 
  ShowMessage('Error - Export till Excel.'); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 SendDBGridToExcel(DbGrid1,False); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -