- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en förhandsgranskning Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-11-13
Läst: 1797
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel använder sig av en TPanel för att skapa en förhandsgranskning (innan utskrift). 
Kod
unit printpreview; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
 StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Panel1: TPanel; 
  Panel2: TPanel; 
  PreviewPaintbox: TPaintBox; 
  Label1: TLabel; 
  Label2: TLabel; 
  LeftMarginEdit: TEdit; 
  TopMarginEdit: TEdit; 
  Label3: TLabel; 
  Label4: TLabel; 
  RightMarginEdit: TEdit; 
  Label5: TLabel; 
  BottomMarginEdit: TEdit; 
  ApplyMarginsButton: TButton; 
  OrientationRGroup: TRadioGroup; 
  Label6: TLabel; 
  ZoomEdit: TEdit; 
  ZoomUpDown: TUpDown; 
  procedure LeftMarginEditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
  procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  procedure PreviewPaintboxPaint(Sender: TObject); 
  procedure ApplyMarginsButtonClick(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
  PreviewText: String; 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
uses printers; 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.LeftMarginEditKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
begin 
 if not (Key in ['0'..'9', #9, DecimalSeparator]) then 
  Key := #0; 
end; 
 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
 S: String; 
 
 procedure loadpreviewtext; 
 var 
  sl: TStringList; 
 begin 
  sl := TStringList.Create; 
  try 
   sl.Loadfromfile( Extractfilepath( application.exename ) + 'printpreview.pas'); 
   PreviewText := sl.Text; 
  finally 
   sl.free 
  end; 
 end; 
 
begin 
 //Initialize the margin edits with a margin of 0.75 inch 
 S := FormatFloat('0.00', 0.75); 
 LeftMarginEdit.Text := S; 
 TopMarginEdit.Text := S; 
 RightMarginEdit.Text := S; 
 BottomMarginEdit.Text := S; 
//Initialize the orientation radio group 
 if Printer.Orientation = poPortrait then 
  OrientationRGroup.ItemIndex := 0 
 else 
  OrientationRGroup.ItemIndex := 1; 
 //load test text for display 
 LoadPreviewtext; 
end; 
 
 
procedure TForm1.PreviewPaintboxPaint(Sender: TObject); 
var 
 pagewidth, pageheight: Double; {printer page dimension in inch} 
 printerResX, printerResY: Integer; {printer resolution in dots/inch} 
 minmarginX, minmarginY: Double; {nonprintable margin in inch} 
 outputarea: TRect; {print area in 1/1000 inches} 
 scale: Double; {conversion factor, pixels per 1/1000 inch} 
 
 procedure InitPrintSettings; 
  function GetMargin( S: String; inX: Boolean ): Double; 
  begin 
   Result := StrToFloat(S); 
   if InX then 
   begin 
    if Result < minmarginX then 
     Result := minmarginX; 
   end 
   else 
   begin 
    if Result < minmarginY then 
     Result := minmarginY; 
   end; 
  end; 
 begin 
  printerResX := GetDeviceCaps( printer.handle, LOGPIXELSX ); 
  printerResY := GetDeviceCaps( printer.handle, LOGPIXELSY ); 
  pagewidth := GetDeviceCaps( printer.handle, PHYSICALWIDTH ) / printerResX; 
  pageheight := GetDeviceCaps( printer.handle, PHYSICALHEIGHT) / printerResY; 
  minmarginX := GetDeviceCaps( printer.handle, PHYSICALOFFSETX) / printerResX; 
  minmarginY := GetDeviceCaps( printer.handle, PHYSICALOFFSETY) / printerResY; 
  outputarea.Left := Round( GetMargin( LeftMarginEdit.Text, true ) * 1000); 
  outputarea.Top := Round( GetMargin( TopMarginEdit.Text, false ) * 1000); 
  outputarea.Right := Round(( pagewidth - GetMargin( RightMarginEdit.Text, true )) * 1000); 
  outputarea.Bottom := Round(( pageheight - GetMargin( BottomMarginEdit.Text, false )) * 1000); 
 end; 
 
 procedure ScaleCanvas( Canvas: TCanvas; widthavail, heightavail: Integer ); 
 var 
  needpixelswidth, needpixelsheight: Integer; 
  //dimensions of preview at current zoom factor in pixels 
  orgpixels: TPoint; 
  //origin of preview in pixels 
 begin 
 //set up a coordinate system for the canvas that uses 1/1000 inch as unit, 
 honors the zoom factor and maintains the MM_TEXT orientation of the 
 coordinate axis (origin in top left corner, positive Y axis points down} 
  scale := Screen.PixelsPerInch / 1000; 
  //Apply zoom factor 
  scale := scale * StrToInt(Zoomedit.text) / 100; 
  //figure out size of preview 
  needpixelswidth := Round(pagewidth * 1000 * scale); 
  needpixelsheight := Round(pageheight * 1000 * scale); 
  if needpixelswidth >= widthavail then 
   orgpixels.X := 0 
  else 
   orgpixels.X := (widthavail - needpixelswidth) div 2; 
  if needpixelsheight >= heightavail then 
   orgpixels.Y := 0 
  else 
   orgpixels.Y := (heightavail - needpixelsheight) div 2; 
  //change mapping mode to MM_ISOTROPIC 
  SetMapMode( canvas.handle, MM_ISOTROPIC ); 
  //move viewport origin to orgpixels 
  SetViewportOrgEx( canvas.handle, orgpixels.x, orgpixels.y, Nil ); 
  //scale the window 
  SetViewportExtEx( canvas.handle, Round( 1000 * scale ), Round( 1000 * scale ), Nil ); 
  SetWindowExtEx( canvas.handle, 1000, 1000, Nil ); 
 end; 
 
begin 
 if OrientationRGroup.ItemIndex = 0 then 
  Printer.Orientation := poPortrait 
 else 
  Printer.Orientation := poLandscape;   
 InitPrintsettings; 
 with Sender as TPaintBox do 
 begin 
  ScaleCanvas( Canvas, ClientWidth, ClientHeight ); 
  //specify font height in 1/1000 inch 
  Canvas.Font.Height := Round(font.height / font.pixelsperinch * 1000); 
  {paint page white} 
  Canvas.Brush.Color := clWindow; 
  Canvas.Brush.Style := bsSolid; 
  Canvas.FillRect( Rect(0, 0, Round(pagewidth * 1000), Round(pageheight * 1000))); 
  //draw the text 
  DrawText( canvas.handle, PChar(PreviewText), Length( PreviewText ), 
            outputarea, DT_WORDBREAK or DT_LEFT ); 
  //Draw thin gray lines to mark borders 
  Canvas.Pen.Color := clGray; 
  Canvas.Pen.Style := psSolid; 
  Canvas.Pen.Width := 10; 
  with Canvas do begin 
   MoveTo( outputarea.left - 100, outputarea.top ); 
   LineTo( outputarea.right + 100, outputarea.top ); 
   MoveTo( outputarea.left - 100, outputarea.bottom ); 
   LineTo( outputarea.right + 100, outputarea.bottom ); 
   MoveTo( outputarea.left, outputarea.top - 100 ); 
   LineTo( outputarea.left, outputarea.bottom + 100 ); 
   MoveTo( outputarea.right, outputarea.top - 100 ); 
   LineTo( outputarea.right, outputarea.bottom + 100 ); 
  end; 
 end; 
end; 
 
 
procedure TForm1.ApplyMarginsButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
 PreviewPaintbox.Invalidate; 
end; 
 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -