- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

AutoRestart Kategori: System
Inlagt: 2007-12-26
Läst: 1814
Inlagt av: Mange
Beskrivning
Ett tips om AutoRestart.
Kod
unit Unit_con7; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
 TAutoRestart = class(TForm) 
  GroupBox1: TGroupBox; 
  Aktifkan: TRadioButton; 
  Panel1: TPanel; 
  ApplyBtn: TButton; 
  procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
  procedure ApplyBtnClick(Sender: TObject); 
 private 
  function SetPrivilage(sPrivilageName: String; bEnabled: Boolean): Boolean; 
  function WinExit(iFlags: integer): Boolean; 
  procedure WMQueryEndSession(var Msg: TWMQueryEndSession); message WM_QUERYENDSESSION; 
  procedure WMEndSession(var Msg: TWMEndSession); message WM_ENDSESSION; 
  procedure WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest); message WM_NCHITTEST; 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 AutoRestart: TAutoRestart; 
 MsgResult: integer; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
function TAutoRestart.SetPrivilage(sPrivilageName: String; bEnabled: Boolean): Boolean; 
var TPPrev, TP: TTokenPrivileges; Token : THandle; dwRetLen: DWORD; 
 
begin 
 Result:= False; 
 OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY, Token); 
 TP.PrivilegeCount:= 1; 
 if (LookupPrivilegeValue(nil, PChar(sPrivilageName), TP.Privileges[0].LUID)) then 
 begin 
  if bEnabled then 
  begin 
   TP.Privileges[0].Attributes:= SE_PRIVILEGE_ENABLED; 
  end 
  else 
  begin 
   TP.Privileges[0].Attributes:= 0; 
  end; 
 
  dwRetLen:= 0; 
  Result:= AdjustTokenPrivileges(Token, False, TP, SizeOf(TPPrev), TPPrev, dwRetLen); 
 end; 
 CloseHandle(Token); 
end; 
 
function TAutoRestart.WinExit(iFlags: integer): Boolean; 
begin 
 Result:= True; 
 if SetPrivilage('SeShutdownPrivilege', True) then 
 begin 
  if not (ExitWindowsEx(iFlags, 0)) then Result:= False; 
  SetPrivilage('SeShutdownPrivilege', False); 
 end 
 else Result:= False; 
end; 
 
procedure TAutoRestart.WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest); 
begin 
  inherited; 
  with Message do 
   if Result = HTCAPTION then 
   Result := HTNOWHERE; 
end; 
procedure TAutoRestart.WMQueryEndSession(var Msg: TWMQueryEndSession); 
begin 
 if(Aktifkan.Checked) then Msg.Result:= 0 
 else Msg.Result:= 1; 
 MsgResult:= Msg.Result; 
end; 
 
procedure TAutoRestart.WMEndSession(var Msg: TWMEndSession); 
begin 
 if (MsgResult=0) then 
 begin 
  if not(Msg.EndSession) then 
  begin 
   PostMessage(Handle, WM_QUERYENDSESSION, 0, 0); 
   WinExit(EWX_REBOOT); 
   Refresh; 
   Application.Terminate; 
  end 
  else ShowMessage('What Are u Doing..; 
  inherited; 
 end 
 else ShowMessage('Do Nothing'); 
end; 
 
procedure TAutoRestart.FormCloseQuery(Sender: TObject; 
 var CanClose: Boolean); 
begin 
  CanClose:= False; 
end; 
 
procedure TAutoRestart.ApplyBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
 AutoRestart.Hide; 
end; 
 
end. 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -