- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa thumbnail av en bild Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-11-15
Läst: 1367
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här skapar du en s k tumnagel av en bild.
Kod
Unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs,jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Image1: TImage; 
  procedure thumb(pic,dest:string ;h,w:integer); 
  procedure FormCreate(Sender: TObject); 
 end; 
 
Var 
 Form1: TForm1; 
 
Implementation 
 
{$R *.dfm} 
procedure Tform1.thumb(pic,dest:string ;h,w:integer); 
var 
bmp: TBitmap; 
begin 
With TImage.Create(nil) Do 
begin 
try 
  Picture.LoadFromFile(pic); 
  bmp := TBitmap.Create; 
  bmp.Height := w; 
  bmp.Width := h; 
  bmp.Canvas.StretchDraw(Rect(0,0,Bmp.Width,Bmp.Height), Picture.Graphic); 
  bmp.SaveToFile(dest); 
  finally 
   bmp.Free; 
  end; 
end; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 form1.thumb('C:\bild1.jpg', 
       'C:\thumb.jpg',150,150); 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -