- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra/läs egenskaperna för ett Worddokument Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-06-30
Läst: 1210
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ändra egenskaperna för ett Microsoft Word-dokument via OLE med nedanstående exempel.
Kod
uses 
 ComObj; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
const 
 wdPropertyTitle = $00000001; 
 wdPropertySubject = $00000002; 
 wdPropertyAuthor = $00000003; 
 wdPropertyKeywords = $00000004; 
 wdPropertyComments = $00000005; 
 wdPropertyTemplate = $00000006; 
 wdPropertyLastAuthor = $00000007; 
 wdPropertyRevision = $00000008; 
 wdPropertyAppName = $00000009; 
 wdPropertyTimeLastPrinted = $0000000A; 
 wdPropertyTimeCreated = $0000000B; 
 wdPropertyTimeLastSaved = $0000000C; 
 wdPropertyVBATotalEdit = $0000000D; 
 wdPropertyPages = $0000000E; 
 wdPropertyWords = $0000000F; 
 wdPropertyCharacters = $00000010; 
 wdPropertySecurity = $00000011; 
 wdPropertyCategory = $00000012; 
 wdPropertyFormat = $00000013; 
 wdPropertyManager = $00000014; 
 wdPropertyCompany = $00000015; 
 wdPropertyBytes = $00000016; 
 wdPropertyLines = $00000017; 
 wdPropertyParas = $00000018; 
 wdPropertySlides = $00000019; 
 wdPropertyNotes = $0000001A; 
 wdPropertyHiddenSlides = $0000001B; 
 wdPropertyMMClips = $0000001C; 
 wdPropertyHyperlinkBase = $0000001D; 
 wdPropertyCharsWSpaces = $0000001E; 
const 
 AWordDoc = 'C:\Test.doc'; 
 wdSaveChanges = $FFFFFFFF; 
var 
 WordApp: OLEVariant; 
 SaveChanges: OleVariant; 
begin 
 try 
  WordApp := CreateOleObject('Word.Application'); 
 except 
  // Error.... 
  Exit; 
 end; 
 try 
  WordApp.Visible := False; 
  WordApp.Documents.Open(AWordDoc); 
  WordApp.ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties[wdPropertyTitle].Value := 'Your Title...'; 
  WordApp.ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties[wdPropertySubject].Value := 'Your Subject...'; 
  // ... 
  // ... 
 finally 
  SaveChanges := wdSaveChanges; 
  WordApp.Quit(SaveChanges, EmptyParam, EmptyParam); 
 end; 
end; 
 
 
{**********************************************} 
 
 
{ 
 2. Read MS Word properties via Structured Storage. 
 by Serhiy Perevoznyk 
} 
uses 
 ComObj, ActiveX; 
 
const 
 FmtID_SummaryInformation: TGUID = 
  '{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}'; 
 
function FileTimeToDateTimeStr(F: TFileTime): string ; 
var 
 LocalFileTime: TFileTime; 
 SystemTime: TSystemTime; 
 DateTime: TDateTime; 
begin 
 if Comp(F) = 0 then Result := '-' 
 else  
 begin 
  FileTimeToLocalFileTime(F, LocalFileTime); 
  FileTimeToSystemTime(LocalFileTime, SystemTime); 
  with SystemTime do 
   DateTime := EncodeDate(wYear, wMonth, wDay) + 
    EncodeTime(wHour, wMinute, wSecond, wMilliseconds); 
  Result := DateTimeToStr(DateTime); 
 end; 
end; 
 
function GetDocInfo(const FileName: WideString): string ; 
var 
 I: Integer; 
 PropSetStg: IPropertySetStorage; 
 PropSpec: array[2..19] of TPropSpec; 
 PropStg: IPropertyStorage; 
 PropVariant: array[2..19] of TPropVariant; 
 Rslt: HResult; 
 S: string ; 
 Stg: IStorage; 
begin 
 Result := ''; 
 try 
  OleCheck(StgOpenStorage(PWideChar(FileName), nil, STGM_READ or 
   STGM_SHARE_DENY_WRITE, 
   nil, 0, Stg)); 
  PropSetStg := Stg as IPropertySetStorage; 
  OleCheck(PropSetStg.Open(FmtID_SummaryInformation, 
   STGM_READ or STGM_SHARE_EXCLUSIVE, PropStg)); 
  for I := 2 to 19 do 
  begin 
   PropSpec[I].ulKind := PRSPEC_PROPID; 
   PropSpec[I].PropID := I; 
  end; 
  Rslt := PropStg.ReadMultiple(18, @PropSpec, @PropVariant); 
  OleCheck(Rslt); 
  if Rslt <> S_FALSE then for I := 2 to 19 do 
   begin 
    S := ''; 
    if PropVariant[I].vt = VT_LPSTR then 
     if Assigned(PropVariant[I].pszVal) then 
      S := PropVariant[I].pszVal; 
    case I of 
     2: S := Format('Title: %s', [S]); 
     3: S := Format('Subject: %s', [S]); 
     4: S := Format('Author: %s', [S]); 
     5: S := Format('Keywords: %s', [S]); 
     6: S := Format('Comments: %s', [S]); 
     7: S := Format('Template: %s', [S]); 
     8: S := Format('Last saved by: %s', [S]); 
     9: S := Format('Revision number: %s', [S]); 
     10: S := Format('Total editing time: %g sec', 
       [Comp(PropVariant[I].filetime) / 1.0E9]); 
     11: S := Format('Last printed: %s', 
       [FileTimeToDateTimeStr(PropVariant[I].filetime)]); 
     12: S := Format('Create time/date: %s', 
       [FileTimeToDateTimeStr(PropVariant[I].filetime)]); 
     13: S := Format('Last saved time/date: %s', 
       [FileTimeToDateTimeStr(PropVariant[I].filetime)]); 
     14: S := Format('Number of pages: %d', [PropVariant[I].lVal]); 
     15: S := Format('Number of words: %d', [PropVariant[I].lVal]); 
     16: S := Format('Number of characters: %d', 
       [PropVariant[I].lVal]); 
     17:; // thumbnail 
     18: S := Format('Name of creating application: %s', [S]); 
     19: S := Format('Security: %.8x', [PropVariant[I].lVal]); 
    end; 
    if S <> '' then Result := Result + S + #13; 
   end; 
 finally 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if Opendialog1.Execute then 
  ShowMessage(GetDocInfo(opendialog1.FileName)); 
end; 
 
 
 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -