- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Positionera en MessageBox över ett formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-06-11
Läst: 1353
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av detta exempel kan du styra var på formuläret en meddelanderuta ska uppenbara sig.
Kod
const 
 mbMessage = WM_USER + 1024; 
 
type 
 private 
   procedure ChangeMessageBoxPosition(var Msg: TMessage); message mbMessage; 
 end; 
 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 msgCaption: PChar; // variable to hold the caption 
 
implementation 
 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.ChangeMessageBoxPosition(var Msg: TMessage); 
var 
 MbHwnd: longword; 
 MbRect: TRect; 
 x, y, w, h: integer; 
begin 
 MbHwnd := FindWindow(MAKEINTRESOURCE(WC_DIALOG), msgCaption); 
 if (MbHwnd <> 0) then 
 begin 
  GetWindowRect(MBHWnd, MBRect); 
  with MbRect do 
  begin 
   w := Right - Left; 
   h := Bottom - Top; 
  end; 
  // center horzontal 
  x := Form1.Left + ((Form1.Width - w) div 2); 
  // keep on screen 
  if x < 0 then 
   x := 0 
  else if x + w > Screen.Width then x := Screen.Width - w; 
  //center vertical 
  y := Form1.Top + ((Form1.Height - h) div 2); 
  // keep on screen 
  if y < 0 then y := 0 
  else if y + h > Screen.Height then y := Screen.Height - h; 
  // set new windows position 
  SetWindowPos(MBHWnd, 0, x, y, 0, 0, SWP_NOACTIVATE or SWP_NOSIZE or SWP_NOZORDER); 
 end; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 PostMessage(Handle, WM_USER + 1024, 0, 0); 
 msgCaption := 'Confirm'; 
 MessageBox(Handle, 'Has our MessageBox moved ?', msgCaption, 
  MB_ICONQUESTION or MB_YESNO); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -