- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 




 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läsa information från en .avi-fil Kategori: Multimedia
Inlagt: 2005-05-09
Läst: 2420
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
I en avi-fil finns en massa information inbäddad, längd, storlek, avkodning m m. Med hjälp av detta kodexempel får du reda på det mesta av vad angiven avi-fil innehåller.
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Memo1: TMemo; 
    OpenDialog1: TOpenDialog; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
    procedure ReadAviInfo(FileName: string ); 
 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.ReadAviInfo(FileName: string ); 
var 
  iFileHandle: Integer; // File handle 
 
  // Needed for positioning in the avi file 
  Aviheadersize: integer; 
  Vheadersize: integer; 
  Aviheaderstart: integer; 
  Vheaderstart: integer; 
  Aheaderstart: integer; 
  Astrhsize: integer; 
 
  // Temporary values 
  TempTest: String[5]; 
  TempSize: Integer; 
  TempVcodec: String[5]; 
  TempAcodec: integer; 
  TempMicrosec: integer; 
  TempLengthInFrames: integer; 
  TempAchannels: integer; 
  TempAsamplerate: integer; 
  TempAbitrate: integer; 
 
  // Final values 
  Size: double; 
  Length: string ; 
  Vcodec: string ; 
  Vbitrate: double; 
  VWidth: integer; 
  VHeight: integer; 
  Fps: double; 
 
  LengthInSec: double; 
  Acodec: string ; 
  Abitrate: string ; 
begin 
  // Open the file 
  iFileHandle := FileOpen(FileName, fmOpenRead); 
 
  // Test to see if file is AVI 
  FileSeek(iFileHandle, 7, 0); 
  FileRead(iFileHandle, TempTest, 5); 
  if copy(TempTest, 0, 4) <> 'AVI ' then 
  begin 
    MessageDlg('Could not open ' + FileName + ' because it is not a valid video file', mtError, [mbOk], 0); 
    Exit; 
  end; 
 
  // File size 
  FileSeek(iFileHandle,4,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempSize, 4); 
 
  // Avi header size (needed to locate the audio part) 
  FileSeek(iFileHandle,28,0); 
  FileRead(iFileHandle, Aviheadersize, 4); 
 
  // Avi header start (needed to locate the video part) 
  Aviheaderstart := 32; 
 
  // Microseconds (1000000 / TempMicrosec = fps) 
  FileSeek(iFileHandle,Aviheaderstart,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempMicrosec, 4); 
 
  // Length of movie in frames 
  FileSeek(iFileHandle,Aviheaderstart + 16,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempLengthInFrames, 4); 
 
  // Width 
  FileSeek(iFileHandle,Aviheaderstart + 32,0); 
  FileRead(iFileHandle, VWidth, 4); 
 
  // Height 
  FileSeek(iFileHandle,Aviheaderstart + 36,0); 
  FileRead(iFileHandle, VHeight, 4); 
 
  FileSeek(iFileHandle,Aviheaderstart + Aviheadersize + 4,0); 
  FileRead(iFileHandle, Vheadersize, 4); 
 
  Vheaderstart := Aviheaderstart + Aviheadersize + 20; 
 
  // Video codec 
  FileSeek(iFileHandle,Vheaderstart + 3,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempVCodec, 5); 
 
  Aheaderstart := Vheaderstart + Vheadersize + 8; 
 
  FileSeek(iFileHandle,Aheaderstart - 4,0); 
  FileRead(iFileHandle, Astrhsize, 5); 
 
  // Audio codec 
  FileSeek(iFileHandle,Aheaderstart + Astrhsize + 8,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempACodec, 2); 
 
  // Audio channels (1 = mono, 2 = stereo) 
  FileSeek(iFileHandle,Aheaderstart + Astrhsize + 10,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempAchannels, 2); 
 
  // Audio samplerate 
  FileSeek(iFileHandle,Aheaderstart + Astrhsize + 12,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempAsamplerate, 4); 
 
  // Audio bitrate 
  FileSeek(iFileHandle,Aheaderstart + Astrhsize + 16,0); 
  FileRead(iFileHandle, TempAbitrate, 4); 
 
  // Close the file 
  FileClose(iFileHandle); 
 
  // Analyse the video codec (more can be added) 
  Vcodec := copy(TempVcodec, 0, 4); 
  if Vcodec = 'div2' then Vcodec := 'MS MPEG4 v2' 
  else if Vcodec = 'DIV2' then Vcodec := 'MS MPEG4 v2' 
  else if Vcodec = 'div3' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v3' 
  else if Vcodec = 'DIV3' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v3' 
  else if Vcodec = 'div4' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v4' 
  else if Vcodec = 'DIV4' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v4' 
  else if Vcodec = 'div5' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v5' 
  else if Vcodec = 'DIV5' then Vcodec := 'DivX;-) MPEG4 v5' 
  else if Vcodec = 'divx' then Vcodec := 'DivX 4' 
  else if Vcodec = 'mp43' then Vcodec := 'Microcrap MPEG4 v3'; 
 
  // Analyse the audio codec (more can be added) 
  case TempAcodec of 
    0: Acodec := 'PCM'; 
    1: Acodec := 'PCM'; 
    85: Acodec := 'MPEG Layer 3'; 
    353: Acodec := 'DivX;-) Audio'; 
    8192: Acodec := 'AC3-Digital'; 
  else 
    Acodec := 'Unknown (' + IntToStr(TempAcodec) + ')'; 
  end; 
 
  case (Trunc(TempAbitrate / 1024 * 8)) of 
    246..260: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    216..228: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    187..196: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    156..164: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    124..132: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    108..116: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    92..100: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
    60..68: Abitrate := '128 Kbit/s'; 
  else 
    Abitrate := FormatFloat('# Kbit/s', TempAbitrate / 1024 * 8); 
  end; 
 
  // Some final calculations 
  Size := TempSize / 1024 / 1024; 
  Fps := 1000000 / TempMicrosec; // FPS 
  LengthInSec := TempLengthInFrames / fps; // Length in seconds 
  Length := FormatFloat('# min', Int(LengthInSec / 60)) + FormatFloat(' # sec', 
    Round(LengthInSec - (Int(LengthInSec / 60) * 60))); 
  Vbitrate := (TempSize / LengthInSec - TempABitrate) / 1024 * 8; 
 
  // Output information to memo field 
  Memo1.Lines.Add('AVI INFORMATION'); 
  Memo1.lines.Add('Size: ' + FormatFloat('#.## MB',Size)); 
  Memo1.Lines.Add('Length: ' + Length); 
  Memo1.Lines.Add(''); 
  Memo1.Lines.Add('VIDEO INFORMATION'); 
  Memo1.Lines.Add('Codec: ' + Vcodec); 
  Memo1.Lines.Add('Bitrate: ' + FormatFloat('# Kbit/s', Vbitrate)); 
  Memo1.lines.Add('Width: ' + IntToStr(VWidth) + ' px'); 
  Memo1.lines.Add('Height: ' + IntToStr(VHeight) + ' px'); 
  Memo1.Lines.Add('FPS: ' + FormatFloat('#.##', fps)); 
  Memo1.Lines.Add(''); 
  Memo1.Lines.Add('AUDIO INFORMATION'); 
  Memo1.Lines.Add('Codec: ' + Acodec); 
  Memo1.Lines.Add('Bitrate: ' + Abitrate); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  OpenDialog1.Filter := 'AVI files (*.avi)|*.avi'; 
  if OpenDialog1.Execute then 
  begin 
    Memo1.Clear; 
    ReadAviInfo(OpenDialog1.FileName); 
  end; 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -