- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om två filer är likadana Kategori: Filer
Inlagt: 2005-04-26
Läst: 1387
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion kontrollerar om två angivna filer är identiska.
Kod
function Are2FilesEqual(const File1, File2: TFileName): Boolean; 
var 
 ms1, ms2: TMemoryStream; 
begin 
 Result := False; 
 ms1 := TMemoryStream.Create; 
 try 
  ms1.LoadFromFile(File1); 
  ms2 := TMemoryStream.Create; 
  try 
   ms2.LoadFromFile(File2); 
   if ms1.Size = ms2.Size then 
    Result := CompareMem(ms1.Memory, ms2.memory, ms1.Size); 
  finally 
   ms2.Free; 
  end; 
 finally 
  ms1.Free; 
 end 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if Opendialog1.Execute then 
  if Opendialog2.Execute then 
   if Are2FilesEqual(Opendialog1.FileName, Opendialog2.FileName) then 
    ShowMessage('Files are equal.'); 
end; 
 
{********************************************} 
 
{2.} 
 
function FilesAreEqual(const File1, File2: TFileName): Boolean; 
const  
 BlockSize = 65536; 
var  
 fs1, fs2: TFileStream;  
 L1, L2: Integer;  
 B1, B2: array[1..BlockSize] of Byte; 
begin  
 Result := False;  
 fs1 := TFileStream.Create(File1, fmOpenRead or fmShareDenyWrite); 
 try   
  fs2 := TFileStream.Create(File2, fmOpenRead or fmShareDenyWrite); 
  try    
   if fs1.Size = fs2.Size then  
   begin     
    while fs1.Position < fs1.Size do  
    begin      
     L1 := fs1.Read(B1[1], BlockSize); 
     L2 := fs2.Read(B2[1], BlockSize); 
     if L1 <> L2 then  
     begin       
      Exit; 
     end;      
     if not CompareMem(@B1[1], @B2[1], L1) then Exit;     
    end;     
    Result := True;    
   end;   
  finally    
   fs2.Free;   
  end;  
 finally   
  fs1.Free;  
 end; 
end; 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -