- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en mapp är delad Kategori: Filer
Inlagt: 2005-03-04
Läst: 1355
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion kontrollerar om angiven mapp är delad eller ej.
Kod
function TForm1.IfFolderShared(FullFolderPath: string ): Boolean; 
 
 //Convert TStrRet to string  
 function StrRetToString(PIDL: PItemIDList; StrRet: TStrRet; Flag: string = ''): string ; 
 var 
  P: PChar; 
 begin 
  case StrRet.uType of 
   STRRET_CSTR: 
    SetString(Result, StrRet.cStr, lStrLen(StrRet.cStr)); 
   STRRET_OFFSET: 
    begin 
     P := @PIDL.mkid.abID[StrRet.uOffset - SizeOf(PIDL.mkid.cb)]; 
     SetString(Result, P, PIDL.mkid.cb - StrRet.uOffset); 
    end; 
   STRRET_WSTR: 
    if Assigned(StrRet.pOleStr) then 
     Result := StrRet.pOleStr 
    else 
     Result := ''; 
  end; 
  { This is a hack bug fix to get around Windows Shell Controls returning 
   spurious "?"s in date/time detail fields } 
  if (Length(Result) > 1) and (Result[1] = '?') and (Result[2] in ['0'..'9']) then 
   Result := StringReplace(Result, '?', '', [rfReplaceAll]); 
 end; 
 
 //Get Desktop's IShellFolder interface 
 function DesktopShellFolder: IShellFolder; 
 begin 
  OleCheck(SHGetDesktopFolder(Result)); 
 end; 
 
 //delete the first ID from IDList 
 function NextPIDL(IDList: PItemIDList): PItemIDList; 
 begin 
  Result := IDList; 
  Inc(PChar(Result), IDList^.mkid.cb); 
 end; 
 
 //get the length of IDList 
 function GetPIDLSize(IDList: PItemIDList): Integer; 
 begin 
  Result := 0; 
  if Assigned(IDList) then 
  begin 
   Result := SizeOf(IDList^.mkid.cb); 
   while IDList^.mkid.cb <> 0 do 
   begin 
    Result := Result + IDList^.mkid.cb; 
    IDList := NextPIDL(IDList); 
   end; 
  end; 
 end; 
 
 //get ID count from IDList 
 function GetItemCount(IDList: PItemIDList): Integer; 
 begin 
  Result := 0; 
  while IDList^.mkid.cb <> 0 do 
  begin 
   Inc(Result); 
   IDList := NextPIDL(IDList); 
  end; 
 end; 
 
 //create an ItemIDList object 
 function CreatePIDL(Size: Integer): PItemIDList; 
 var 
  Malloc: IMalloc; 
 begin 
  OleCheck(SHGetMalloc(Malloc)); 
 
  Result := Malloc.Alloc(Size); 
  if Assigned(Result) then 
   FillChar(Result^, Size, 0); 
 end; 
 
 function CopyPIDL(IDList: PItemIDList): PItemIDList; 
 var 
  Size: Integer; 
 begin 
  Size  := GetPIDLSize(IDList); 
  Result := CreatePIDL(Size); 
  if Assigned(Result) then 
   CopyMemory(Result, IDList, Size); 
 end; 
 
 //get the last ItemID from AbsoluteID 
 function RelativeFromAbsolute(AbsoluteID: PItemIDList): PItemIDList; 
 begin 
  Result := AbsoluteID; 
  while GetItemCount(Result) > 1 do 
   Result := NextPIDL(Result); 
  Result := CopyPIDL(Result); 
 end; 
 
 //remove the last ID from IDList 
 procedure StripLastID(IDList: PItemIDList); 
 var 
  MarkerID: PItemIDList; 
 begin 
  MarkerID := IDList; 
  if Assigned(IDList) then 
  begin 
   while IDList.mkid.cb <> 0 do 
   begin 
    MarkerID := IDList; 
    IDList  := NextPIDL(IDList); 
   end; 
   MarkerID.mkid.cb := 0; 
  end; 
 end; 
 
 //if Flag include Element 
 function IsElement(Element, Flag: Integer): Boolean; 
 begin 
  Result := Element and Flag <> 0; 
 end; 
var 
 P: Pointer; 
 NumChars, Flags: LongWord; 
 ID, NewPIDL, ParentPIDL: PItemIDList; 
 ParentShellFolder: IShellFolder; 
begin 
 Result := False; 
 NumChars := Length(FullFolderPath); 
 P := StringToOleStr(FullFolderPath); 
 //get the folder's full ItemIDList 
 OleCheck(DesktopShellFolder.ParseDisplayName(0, nil, P, NumChars, NewPIDL, Flags)); 
 if NewPIDL <> nil then 
 begin 
  ParentPIDL := CopyPIDL(NewPIDL); 
  StripLastID(ParentPIDL);   //get the folder's parent object's ItemIDList 
 
  ID := RelativeFromAbsolute(NewPIDL); //get the folder's relative ItemIDList 
 
  //get the folder's parent object's IShellFolder interface 
  OleCheck(DesktopShellFolder.BindToObject(ParentPIDL, nil, IID_IShellFolder, 
   Pointer(ParentShellFolder))); 
 
  if ParentShellFolder <> nil then 
  begin 
   Flags := SFGAO_SHARE; 
   //get the folder's attributes 
   OleCheck(ParentShellFolder.GetAttributesOf(1, ID, Flags)); 
   if IsElement(SFGAO_SHARE, Flags) then Result := True; 
  end; 
 end; 
end; 
 
{How to use the function? 
The parameter in is the full path of a folder} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if IfFolderShared('C:\My Documents\WinPopup') then ShowMessage('shared') 
 else 
  ShowMessage('not shared'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -