- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Exportera dataset till en XML-fil Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-01-02
Läst: 1457
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här kan du exportera ett dataset till en XML-fil. 
Kod
procedure DatasetToXML(Dataset: TDataset; FileName: string ); 
 
//The first Dataset parameter is source dataset with data  
//(your Table or Query component, or some other third-party dataset).  
//The second FileName parameter is a name of target XML-file.  
 
unit DS2XML; 
 
interface 
 
uses 
 Classes, DB; 
 
procedure DatasetToXML(Dataset: TDataset; FileName: string ); 
 
implementation 
 
uses 
 SysUtils; 
 
var 
 SourceBuffer: PChar; 
 
procedure WriteString(Stream: TFileStream; s: string ); 
begin 
 StrPCopy(SourceBuffer, s); 
 Stream.Write(SourceBuffer[0], StrLen(SourceBuffer)); 
end; 
 
procedure WriteFileBegin(Stream: TFileStream; Dataset: TDataset); 
 
 function XMLFieldType(fld: TField): string ; 
 begin 
  case fld.DataType of 
   ftString: Result := '"string " WIDTH="' + IntToStr(fld.Size) + '"'; 
   ftSmallint: Result := '"i4"'; //?? 
   ftInteger: Result := '"i4"'; 
   ftWord: Result := '"i4"'; //?? 
   ftBoolean: Result := '"boolean"'; 
   ftAutoInc: Result := '"i4" SUBTYPE="Autoinc"'; 
   ftFloat: Result := '"r8"'; 
   ftCurrency: Result := '"r8" SUBTYPE="Money"'; 
   ftBCD: Result := '"r8"'; //?? 
   ftDate: Result := '"date"'; 
   ftTime: Result := '"time"'; //?? 
   ftDateTime: Result := '"datetime"'; 
  else 
  end; 
  if fld.Required then 
   Result := Result + ' required="true"'; 
  if fld.Readonly then 
   Result := Result + ' readonly="true"'; 
 end; 
 
var 
 i: Integer; 
begin 
 WriteString(Stream, ' ' + 
           ''); 
 WriteString(Stream, ''); 
 
 //write th metadata 
 with Dataset do 
  for i := 0 to FieldCount-1 do 
  begin 
   WriteString(Stream, ''); 
  end; 
 WriteString(Stream, ''); 
 WriteString(Stream, ''); 
 WriteString(Stream, ''); 
end; 
 
procedure WriteFileEnd(Stream: TFileStream); 
begin 
 WriteString(Stream, ''); 
end; 
 
procedure WriteRowStart(Stream: TFileStream; IsAddedTitle: Boolean); 
begin 
 if not IsAddedTitle then 
  WriteString(Stream, ' 
end; 
 
procedure WriteRowEnd(Stream: TFileStream; IsAddedTitle: Boolean); 
begin 
 if not IsAddedTitle then 
  WriteString(Stream, '/>'); 
end; 
 
procedure WriteData(Stream: TFileStream; fld: TField; AString: ShortString); 
begin 
 if Assigned(fld) and (AString <> '') then 
  WriteString(Stream, ' ' + fld.FieldName + '="' + AString + '"'); 
end; 
 
function GetFieldStr(Field: TField): string ; 
 
 function GetDig(i, j: Word): string ; 
 begin 
  Result := IntToStr(i); 
  while (Length(Result) < j) do 
   Result := '0' + Result; 
 end; 
 
var Hour, Min, Sec, MSec: Word; 
begin 
 case Field.DataType of 
  ftBoolean: Result := UpperCase(Field.AsString); 
  ftDate: Result := FormatDateTime('yyyymmdd', Field.AsDateTime); 
  ftTime: Result := FormatDateTime('hhnnss', Field.AsDateTime); 
  ftDateTime: begin 
         Result := FormatDateTime('yyyymmdd', Field.AsDateTime); 
         DecodeTime(Field.AsDateTime, Hour, Min, Sec, MSec); 
         if (Hour <> 0) or (Min <> 0) or (Sec <> 0) or (MSec <> 0) then 
          Result := Result + 'T' + GetDig(Hour, 2) + ':' + GetDig(Min, 2) + ':' + GetDig(Sec, 2) + GetDig(MSec, 3); 
        end; 
 else 
  Result := Field.AsString; 
 end; 
end; 
 
procedure DatasetToXML(Dataset: TDataset; FileName: string ); 
var 
 Stream: TFileStream; 
 bkmark: TBookmark; 
 i: Integer; 
begin 
 Stream := TFileStream.Create(FileName, fmCreate); 
 SourceBuffer := StrAlloc(1024); 
 WriteFileBegin(Stream, Dataset); 
 
 with DataSet do 
 begin 
  DisableControls; 
  bkmark := GetBookmark; 
  First; 
 
  //write a title row 
  WriteRowStart(Stream, True); 
  for i := 0 to FieldCount-1 do 
   WriteData(Stream, nil, Fields[i].DisplayLabel); 
  //write the end of row 
  WriteRowEnd(Stream, True); 
 
  while (not EOF) do 
  begin 
   WriteRowStart(Stream, False); 
   for i := 0 to FieldCount-1 do 
    WriteData(Stream, Fields[i], GetFieldStr(Fields[i])); 
   //write the end of row 
   WriteRowEnd(Stream, False); 
 
   Next; 
  end; 
 
  GotoBookmark(bkmark); 
  EnableControls; 
 end; 
 
 WriteFileEnd(Stream); 
 Stream.Free; 
 StrDispose(SourceBuffer); 
end; 
 
 
end. 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -