- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök efter ett element i en array på snabbaste vis Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-12-15
Läst: 1450
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel letar upp önskat element i en array med hjälp av binärsökning. 
Kod
type 
 TStringArray = array of string ; 
 
 {--------------------------------------------------------------------} 
 //Start is the index of the first item of the array - usually 0 
 //Stop is the index of the last item of the array 
procedure QuickSort(var Strings: TStringArray; Start, Stop: Integer); 
var 
 Left: Integer; 
 Right: Integer; 
 Mid: Integer; 
 Pivot: string ; 
 Temp: string ; 
begin 
 Left := Start; 
 Right := Stop; 
 Mid  := (Start + Stop) div 2; 
 
 Pivot := Strings[mid]; 
 repeat 
  while Strings[Left] < Pivot do Inc(Left); 
  while Pivot < Strings[Right] do Dec(Right); 
  if Left <= Right then 
  begin 
   Temp      := Strings[Left]; 
   Strings[Left] := Strings[Right]; // Swops the two Strings 
   Strings[Right] := Temp; 
   Inc(Left); 
   Dec(Right); 
  end; 
 until Left > Right; 
 
 if Start < Right then QuickSort(Strings, Start, Right); // Uses 
 if Left < Stop then QuickSort(Strings, Left, Stop);   // Recursion 
end; 
{--------------------------------------------------------------------} 
 
function BinSearch(Strings: TStringArray; SubStr: string ): Integer; 
var 
 First: Integer; 
 Last: Integer; 
 Pivot: Integer; 
 Found: Boolean; 
begin 
 First := Low(Strings); //Sets the first item of the range 
 Last  := High(Strings); //Sets the last item of the range 
 Found := False; //Initializes the Found flag (Not found yet) 
 Result := -1; //Initializes the Result 
 
 //If First > Last then the searched item doesn't exist 
 //If the item is found the loop will stop 
 while (First <= Last) and (not Found) do 
 begin 
  //Gets the middle of the selected range 
  Pivot := (First + Last) div 2; 
  //Compares the String in the middle with the searched one 
  if Strings[Pivot] = SubStr then 
  begin 
   Found := True; 
   Result := Pivot; 
  end 
  //If the Item in the middle has a bigger value than 
  //the searched item, then select the first half 
  else if Strings[Pivot] > SubStr then 
   Last := Pivot - 1 
    //else select the second half 
  else  
   First := Pivot + 1; 
 end; 
end; 
{--------------------------------------------------------------------} 
 
//To use the Binary Search: 
procedure Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 MyStrings: TStringArray; 
begin 
 //Give some values to your string s and remember to 
 //Set it to the correct length :) 
 //.. 
 //.. 
 //.. 
 
 QuickSort(MyStrings, 0, High(MyStrings); 
  ShowMessage('The index of 'Derek' is: ' + 
  IntToStr(BinSearch(MyStrings, 'Derek') 
  //If 'Derek' is in MyStrings, its index value will be returned, 
  //otherwise -1 will be returned. 
 end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -