- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa tabeller i MS SQL Server 2000 Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-08-28
Läst: 1417
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel kan du med Delphikod skapa tabeller i MS SQL Server 2000. Infoga ADO-komponenter på formulär och koppla dessa till en datakälla. Se min artikel om ADO och Delphi för mer information. 
Kod
procedure TLocal.CreateTables(WindowsSecurity: Boolean; Username, Password: String);  
var  
 ConnectionString: String;  
begin  
 if WindowsSecurity then  
  ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;' +  
            'Integrated Security=SSPI;' +  
            'Persist Security Info=False;' +  
            'Initial Catalog=test'  
 else  
  ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;' +  
            'Password=' + Password + ';' +  
            'Persist Security Info=True;' +  
            'User ID=' + Username + ';' +  
            'Initial Catalog=test';  
 try  
 
  try  
   ADOConnection.ConnectionString := ConnectionString;  
   ADOConnection.LoginPrompt := False;  
   ADOConnection.Connected := True;  
 
   ADOQuery.Connection := ADOConnection;  
 
   ADOQuery.SQL.Clear;  
   with ADOQuery.SQL do  
   begin  
    Add('create table Klijent(');  
    Add('JMBG   char(13) not null,');  
    Add('Ime   char(30) not null,');  
    Add('Adresa  char(30) not null,');  
    Add('Telefon char(15) not null,');  
    Add('Primanja numeric(6,2) not null,');  
    Add('primary key (JMBG))');  
   end;  
   ADOQuery.ExecSQL;  
 
   ADOQuery.SQL.Clear;  
   with ADOQuery.SQL do  
   begin  
    Add('create table Kredit(');  
    Add('Sifra  numeric not null,');  
    Add('Tip   char(15) unique not null,');  
    Add('Kamata  numeric not null,');  
    Add('primary key (Sifra))');  
   end;  
   ADOQuery.ExecSQL;  
 
   ADOQuery.SQL.Clear;  
   with ADOQuery.SQL do  
   begin  
    Add('create table Operator(');  
    Add('JMBG   char(13) unique not null,');  
    Add('Ime   char(30) not null,');  
    Add('Sifra  char(30) not null,');  
    Add('Adresa  char(30) not null,');  
    Add('Telefon char(15) not null,');  
    Add('Prioritet smallint not null check (Prioritet>0),');  
    Add('primary key (JMBG))');  
   end;  
   ADOQuery.ExecSQL;  
 
   ADOQuery.SQL.Clear;  
   with ADOQuery.SQL do  
   begin  
    Add('create table Kreditiranja (');  
    Add('Sifra     numeric not null,');  
    Add('Sifra_kredita numeric not null,');  
    Add('Datum     datetime,');  
    Add('Iznos_kredita numeric(10,2) check (Iznos_kredita>0),');  
    Add('Broj_rata   numeric,');  
    Add('JMBG_klijenta char(13),');  
    Add('JMBG_operatora char(13),');  
    Add('primary key(Sifra),');  
    Add('foreign key(Sifra_kredita) references Kredit(Sifra) on delete cascade on update cascade,');  
    Add('foreign key(JMBG_klijenta) references Klijent(JMBG) on delete cascade on update cascade,');  
    Add('foreign key(JMBG_operatora) references Operator(JMBG) on delete cascade on update cascade)');  
   end;  
   ADOQuery.ExecSQL;  
 
   ADOQuery.SQL.Clear;  
   with ADOQuery.SQL do  
   begin  
    Add('create table Rata (');  
    Add('Broj_rate  numeric not null,');  
    Add('Broj_sifre  numeric not null,');  
    Add('Datum    datetime,');  
    Add('Iznos_rate  numeric(10,2) check (Iznos_rate>0),');  
    Add('primary key (Broj_rate),');  
    Add('foreign key (Broj_sifre) references Kreditiranja(Sifra) on delete cascade on update cascade)');  
   end;  
   ADOQuery.ExecSQL;  
 
   MessageDlg('Tabellerna skapades.', mtInformation, [mbOK], 0);  
  except  
   on E: Exception do MessageDlg(E.Message, mtWarning, [mbOK], 0);  
  end;  
 
 finally  
  ADOConnection.Connected := False;  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -