- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en Accessdatabas Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-06-13
Läst: 1876
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Skapa en Accessdatabas med hjälp av detta kodexempel. 
Kod
uses  
 ComObj;  
 
// You can with ADOX (Microsoft ADO Extensions for DDL and Security),  
 
function CreateAccessDatabase(FileName: string ): string ;  
var  
 cat: OLEVariant;  
begin  
 Result := '';  
 try  
  cat := CreateOleObject('ADOX.Catalog');  
  cat.Create('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=' + FileName + ';');  
  cat := NULL;  
 except  
  on e: Exception do Result := e.message;  
 end;  
end;  
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 CreateAccessDatabase('c:\Testdb.mdb');  
end;  
 
 
// 2: Using ODBC:  
 
const  
 ODBC_ADD_DSN = 1; // Add data source  
 ODBC_CONFIG_DSN = 2; // Configure (edit) data source  
 ODBC_REMOVE_DSN = 3; // Remove data source  
 ODBC_ADD_SYS_DSN = 4; // add a system DSN  
 ODBC_CONFIG_SYS_DSN = 5; // Configure a system DSN  
 ODBC_REMOVE_SYS_DSN = 6; // remove a system DSN  
 ODBC_REMOVE_DEFAULT_DSN = 7; // remove the default DSN  
 
function SQLConfigDataSource(hwndParent: HWND;  
 fRequest: Word;  
 lpszDriver: LPCSTR;  
 lpszAttributes: LPCSTR): BOOL; stdcall; external 'ODBCCP32.DLL';  
 
function CreateDB(const Database: string ): Boolean;  
begin  
 Result := SQLConfigDataSource(0, ODBC_ADD_DSN,  
  'Microsoft Access Driver (*.mdb)', PChar('CREATE_DB=' + Database + ' General'#0));  
end;  
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);  
begin  
 CreateAccessDatabase('c:\Testdb.mdb');  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -