- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

  FuzzyDizzie » Delphi » Grundkurs » Iteration
Operativsystem: Windows 95/98/ME/2000/XP
Delphiversion: Delphi 3 eller senare
Komponenter: TButton, TEdit, TListBox
  Publicerad: 2002-02-22
Läst: 4307
Röster: 8
Skribent: Staffan Berg

Rösta på artikeln

Iteration 

Alla program kan tänkas vara uppbyggda av de tre programelementen sekvens, selektion och iteration. Detta avsnitt fokuserar vi på iteration, upprepning.

Ett programavsnitt som upprepas ett antal gånger sägs utgöra en s k loop. Vi skall gå igenom de tre satser som kan användas vid loop-konstruktioner, nämligen for-satsen samt while och repeat-satserna. 


For-satsen
I de flesta programkonstruktioner finns det alltid ett behov av att upprepa en kodsats ett visst antal gånger. När man vet hur många gånger en sats skall behöva upprepas kan en s k For-sats vara lämplig. 

En konstruktion med For-satsen innebär alltid en antalsstyrd upprepning, dvs en upprepning ett bestämt antal gånger. För att visa ett exempel kan du placera ut en listruta och två knappar på ett formulär. Nedanstående procedur kan du koppla till en knapp som skall räkna upp tal från 1 till 10 och sedan skriva ut dessa i listrutan på formuläret.

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
var i : integer;

begin
  for i := 1 to 10 do

    ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
end;

Nästa procedur har till uppgift att rensa listrutan och den kopplar du till den andra knappen. 

procedure TForm1.Button2Click(Sender : TObject);
begin

    ListBox1.Clear;
end;
 

När du sedan kör programmet och klickar på den första knappen kommer listrutan att räknas upp  med talen 1 t o m 10. I exemplet antar styrvariabeln i succesivt varje värde 1..10. För vart och ett av dessa värde utförs iterationskroppen, dvs satsen efter do.

Iterationskroppen utgörs här av endast en sats men kan naturligtvis bestå av flera satser, som då omgärdas med begin-end.

Vi skall också demonstrera en procedur som räknar ned från 10 till 1, alltså omvänd ordning.

procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
var i : integer;

begin
  for i := 10 downto 1 do

    ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
end;

While-satsen
Ofta vet man inte hur många gånger en iteration skall utföras. Är detta fallet måste man använda sig av en iterationsmetod med antingen while-satsen eller repeat-satsen.

Detta är två loopkonstruktioner som är mera generella men också långsammare än for-satsen, som är optimerad för snabbhet. Båda konstruktionerna går att använda där for-satsen kan användas.

Här följer ett exempel för while-satsen.

procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
var i : integer;

begin
i := 1;
  while i <= 10 do begin

    ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
    i := i + 1;
  end;
end;

Orden while och do är reserverade ord.

Skillnaden mot for-satsen är att styrvariabeln ges startvärdet 1 innan loopen påbörjas. För varje varv testas om loopvillkoret, i<=10. är sant. Om villkoret är sant utförs villkoret efter do. Efter uppräkningen testas loopvillkoret igen osv. While-loopen avbryts här när styrvariabeln har uppnått värdet 11.

Lägg märke till att styrvariabeln i en while-sats inte räknas upp automatiskt som i for-satsen. Om man glömmer att räkna upp styrvariabeln hamnar man oförtrutet i en s k evighetsloop. Loopen upprepas i all oändlighet och man blir tvungen att gå "den hårda vägen"  (CTRL+ALT+DELETE) för att avbryta loopen. Hela Delphi stängs då också ned och man förlorar icke sparat arbete. Ta för vana att alltid spara projektet innan testkörning, speciellt när loopar är inblandade.

Repeat-satsen
Ett alternativ till while-satsen är den s k repeat-satsen. Här kan du studera ett exempel på denna.

procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
var i : integer;

begin
i := 1;
  repeat 

    ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
    i := i + 1;
  until i > 10;
  end;
end;

Orden repeat och until är reserverade ord.

 Viktiga fakta om repeat-satsen.

  • Iterationskroppen, satserna mellan repeat-until, upprepas tills att villkoret efter until blir sant.
  • Repeat-satsen är en eftertestad loop, dvs först kommer iterationskroppen och sedan testen.
  • Repeat-satsen utförs minst en eller flera gånger. 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -