- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Räkna ut en vecka från ett angivet datum Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-01-20
Läst: 1302
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna kod kan du räkna ut veckan för ett givet datum. 
Kod
unit Forma; 
 
interface 
 
uses 
 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
 Forms, Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
 TForma1 = class(TForm) 
  Edit1: TEdit; 
  Label1: TLabel; 
  Label2: TLabel; 
  Label3: TLabel; 
  GetWeekBtn: TButton; 
  Label4: TLabel; 
  procedure GetWeekBtnClick(Sender: TObject); 
  procedure FormCreate(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
  function HowManyDays(pYear, pMonth, pDay:word): Integer; 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Forma1: TForma1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
Uses 
 Inifiles; 
 
procedure TForma1.FormCreate(Sender: TObject); 
var  
 WinIni: TInifile; 
begin 
 WinIni := TIniFile.Create( 'WIN.INI' ); 
 WinIni.WriteString( 'intl', 'sShortDate', 'MM/dd/yyyy' ); 
 WinIni.Free; 
end; 
 
 
function TForma1.HowManyDays(pYear, pMonth, pDay: Word): Integer; 
var 
 Sum: Integer; 
 pYearAux: Word; 
begin 
 Sum := 0; 
 if pMonth > 1 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 2 then 
  Sum := Sum + 28; 
 if pMonth > 3 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 4 then 
  Sum := Sum + 30; 
 if pMonth > 5 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 6 then 
  Sum := Sum + 30; 
 if pMonth > 7 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 8 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 9 then 
  Sum := Sum + 30; 
 if pMonth > 10 then 
  Sum := Sum + 31; 
 if pMonth > 11 then 
  Sum := Sum + 30; 
 Sum := Sum + pDay; 
 if ((pYear - (pYear div 4) * 4) = 30) and (pMonth > 2) then 
  inc(Sum); 
 HowManyDays := Sum; 
end; 
 
 
procedure TForma1.GetWeekBtnClick(Sender: TObject); 
var 
 ADate: TDateTime; 
 EditAux: String; 
 Week, year, month, day: Word; 
begin 
 EditAux := Edit1.Text; 
 ADate := StrToDate(EditAux); 
 Label1.Caption := DateToStr(ADate); 
 DecodeDate(Adate, Year, Month, Day); 
 Case DayOfWeek(ADate) of 
  1: Label4.Caption := 'Sunday'; 
  2: Label4.Caption := 'Monday'; 
  3: Label4.Caption := 'Tuesday'; 
  4: Label4.Caption := 'Wednesday'; 
  5: Label4.Caption := 'Thursday'; 
  6: Label4.Caption := 'Friday'; 
  7: Label4.Caption := 'Saturday'; 
 end; 
 Week := (HowManyDays(year, month, day) div 7) +1; 
 Label3.Caption := 'Week No. ' + IntToStr(Week); 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -