- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut en fil till skrivaren Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-08-01
Läst: 1365
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel skickar en fil direkt till skrivaren. 
Kod
procedure PrintPCL;
var
 Handle: THandle;
 numwrite: DWORD;
 Docinfo1: TDocInfo1;
 PrintFile, InFile, SampForm: TMemoryStream;
 buffer: array[0..4096] of char;
 HPLetter, HPLegal, NC: array[0..15] of char;
 temp: array[0..3] of char;
 FF: char;
 numread : longint;
 x: integer;
 FileName: String;
begin
if (OpenPrinter(PrinterName, Handle, nil)) then
 begin
  FF := Chr(12);
  strcopy(HPLetter, chr(27));
  strcat(HPLetter, '&l6d66p1h2A');
  strcopy(HPLegal, chr(27));
  strcat(HPLegal, '&l6d84p4h3A');
  strcopy(NC, chr(27));
  strcat(NC, '&l');
  strcat(NC, StrPCopy(temp, InttoStr(NumCopies)));
  strcat(NC, 'X');
  try
   PrintFile := TMemoryStream.Create;
   for x := 0 to Printlist.Count - 1 do
   begin
    FileName := Copy(PrintList[x], 1, pos(',', printlist[x]) - 1);
    InFile := TMemoryStream.Create;
    InFile.LoadFromFile(FileName);
    if (Integer(filename[Length(FileName) - 1]) = 49) then
     PrintFile.Write(HPLetter, Strlen(HPLetter))
    else
     PrintFile.Write(HPLegal, Strlen(HPLegal));
    PrintFile.Write(NC, strlen(NC));
    PrintFile.CopyFrom(InFile, 0);
    InFile.Free;
    if Sample then
    begin
     try
      SampForm := TMemoryStream.Create;
      SampForm.LoadFromFile(AppPath + 'SAMPLE.PRN');
      PrintFile.Copyfrom(SampForm, 0);
     finally
      SampForm.Free;
     end;
    end;
    PrintFile.Write(FF, SizeOf(FF));
   end;
   DocInfo1.pDocName := PChar('PCLPrinter');
   DocInfo1.pOutputFile := nil;
   DocInfo1.pDataType := 'RAW';
   PrintFile.Seek(0, 0);
   StartDocPrinter(Handle, 1, @DocInfo1);
   StartPagePrinter(Handle);
   numread := 0;
   numwrite := 0;
   while (numread = numwrite) and (PrintFile.Position <> PrintFile.Size) do
   begin
    numread := PrintFile.Read(buffer, sizeof(buffer));
    WritePrinter(Handle, @buffer, numread, numwrite);
    UpdateProgress(round((PrintFile.Position / PrintFile.Size) * 100));
   end;
  EndPagePrinter(Handle);
  EndDocPrinter(Handle);
  ClosePrinter(Handle);
  finally
   PrintFile.Free;
  end;
 end;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -