- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ställa in ljudvolym Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-03-22
Läst: 1296
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel returnerar aktuell ljudvolym och ställer också in önskad volym i datorn från ditt Delphiprogram 
Kod
unit uMain;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls,StdCtrls, mmsystem; //You must add this in the uses line

type
TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
  { Private declarations }
public
  myvolume: array[0..10] of longint;
  { Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
Count, i: integer;
begin
 Count := auxGetNumDevs;

 for i := 0 to Count do
 begin//The i is the device: I.E. 0=Wav Volume
 auxgetvolume(i,addr(myvolume[i])); //Gets the values that the user has set
 auxsetvolume(i,longint(9000)*65536+longint(9000)); //Sets the volume very very low
 end; //The reason for the 9000*65536 + 9000 is if you wanted to do left and right channels
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
Count, i: integer;
begin
 Count := auxGetNumDevs;

 for i := 0 to Count do
 begin
 auxsetvolume(i,myvolume[i]); //Sets the volume back to the users old settings
 end;
end;

end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -