- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök fil i en napp och visa resultatet i en TListBox Kategori: Filer
Inlagt: 2009-06-07
Läst: 5056
Inlagt av: Staffan
Beskrivning
Ett effektivt sätt att söka efter en fil i en speciell mapp.
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs, StdCtrls, FileCtrl; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Button1: TButton; 
  ListBox1: TListBox; 
  procedure Button1Click(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 strFile :String; 
begin 
 strFile :='C:\Windows\*.*'; 
 
 ListBox1.Perform(LB_DIR,DDL_READONLY,LongInt(@strFile[1])); 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -