- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Förhindra storleksändring av Listviewkolumner Kategori: Komponenter
Inlagt: 2007-04-27
Läst: 1538
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel förhindrar användaren att storleksändra kolumnerna i en TListview.
Kod
unit TestUnit; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs, ComCtrls; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  ListView1: TListView; 
  procedure FormShow(Sender: TObject); 
  procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
 private 
  { Private declarations } 
  WndMethod: TWndMethod; 
  function GetIndex(aNMHdr: pNMHdr): Integer; 
  procedure CheckMesg(var aMesg: TMessage); 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
uses 
 CommCtrl; 
 
{$R *.dfm} 
 
function TForm1.GetIndex(aNMHdr: pNMHdr): Integer; 
var 
 hHWND: HWND; 
 HdItem: THdItem; 
 iIndex: Integer; 
 iResult: Integer; 
 iLoop: Integer; 
 sCaption: string ; 
 sText: string ; 
 Buf: array [0..128] of Char; 
begin 
 Result := -1; 
 
 hHWND := aNMHdr^.hwndFrom; 
 
 iIndex := pHDNotify(aNMHdr)^.Item; 
 
 FillChar(HdItem, SizeOf(HdItem), 0); 
 with HdItem do 
 begin 
  pszText  := Buf; 
  cchTextMax := SizeOf(Buf) - 1; 
  Mask    := HDI_TEXT; 
 end; 
 
 Header_GetItem(hHWND, iIndex, HdItem); 
 
 with ListView1 do 
 begin 
  sCaption := Columns[iIndex].Caption; 
  sText  := HdItem.pszText; 
  iResult := CompareStr(sCaption, sText); 
  if iResult = 0 then 
   Result := iIndex 
  else 
  begin 
   iLoop := Columns.Count - 1; 
   for iIndex := 0 to iLoop do 
   begin 
    iResult := CompareStr(sCaption, sText); 
    if iResult <> 0 then 
     Continue; 
 
    Result := iIndex; 
    break; 
   end; 
  end; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.CheckMesg(var aMesg: TMessage); 
var 
 HDNotify: ^THDNotify; 
 NMHdr: pNMHdr; 
 iCode: Integer; 
 iIndex: Integer; 
begin 
 case aMesg.Msg of 
  WM_NOTIFY: 
   begin 
    HDNotify := Pointer(aMesg.lParam); 
 
    iCode := HDNotify.Hdr.code; 
    if (iCode = HDN_BEGINTRACKW) or 
     (iCode = HDN_BEGINTRACKA) then 
    begin 
     NMHdr := TWMNotify(aMesg).NMHdr; 
     // chekck column index 
     iIndex := GetIndex(NMHdr); 
     // prevent resizing of columns if index's less than 3 
     if iIndex < 3 then 
      aMesg.Result := 1; 
    end 
    else 
     WndMethod(aMesg); 
   end; 
  else 
   WndMethod(aMesg); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
 WndMethod := ListView1.WindowProc; 
 ListView1.WindowProc := CheckMesg; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
begin 
 ListView1.WindowProc := WndMethod; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -