- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Alternativ till TOpenDialog/TSaveDialog Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-12-31
Läst: 1623
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
De här funktionerna kan användas istället för TOpenDialog och TSaveDialog.
Kod
uses Windows; 
 
function OpenSaveFileDialog(ParentHandle: THandle; const DefExt, Filter, 
InitialDir, Title: string ; var FileName: string ; IsOpenDialog: Boolean): 
Boolean; 
 
implementation 
uses ShlObj, SysUtils; 
 
type 
 POpenFilenameA = ^TOpenFilenameA; 
 POpenFilename = POpenFilenameA; 
 tagOFNA = packed record 
  lStructSize: DWORD; 
  hWndOwner: HWND; 
  hInstance: HINST; 
  lpstrFilter: PAnsiChar; 
  lpstrCustomFilter: PAnsiChar; 
  nMaxCustFilter: DWORD; 
  nFilterIndex: DWORD; 
  lpstrFile: PAnsiChar; 
  nMaxFile: DWORD; 
  lpstrFileTitle: PAnsiChar; 
  nMaxFileTitle: DWORD; 
  lpstrInitialDir: PAnsiChar; 
  lpstrTitle: PAnsiChar; 
  Flags: DWORD; 
  nFileOffset: Word; 
  nFileExtension: Word; 
  lpstrDefExt: PAnsiChar; 
  lCustData: LPARAM; 
  lpfnHook: function(Wnd: HWND; Msg: UINT; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): UINT stdcall; 
  lpTemplateName: PAnsiChar; 
 end; 
 TOpenFilenameA = tagOFNA; 
 TOpenFilename = TOpenFilenameA; 
 
function GetOpenFileName(var OpenFile: TOpenFilename): Bool; stdcall; external 'comdlg32.dll' name 'GetOpenFileNameA'; 
function GetSaveFileName(var OpenFile: TOpenFilename): Bool; stdcall; external 'comdlg32.dll' name 'GetSaveFileNameA'; 
 
const 
 OFN_DONTADDTORECENT = $02000000; 
 OFN_FILEMUSTEXIST = $00001000; 
 OFN_HIDEREADONLY = $00000004; 
 OFN_PATHMUSTEXIST = $00000800; 
 
function CharReplace(const Source: string ; oldChar, newChar: Char): string ; 
var 
 i: Integer; 
begin 
 Result := Source; 
 for i := 1 to Length(Result) do 
  if Result[i] = oldChar then 
   Result[i] := newChar 
end; 
 
function OpenSaveFileDialog(ParentHandle: THandle; const DefExt, Filter, InitialDir, Title: string ; var FileName: string ; IsOpenDialog: Boolean): Boolean; 
var 
 ofn: TOpenFileName; 
 szFile: array[0..MAX_PATH] of Char; 
begin 
 Result := False; 
 FillChar(ofn, SizeOf(TOpenFileName), 0); 
 with ofn do 
 begin 
  lStructSize := SizeOf(TOpenFileName); 
  hwndOwner := ParentHandle; 
  lpstrFile := szFile; 
  nMaxFile := SizeOf(szFile); 
  if (Title <> '') then 
   lpstrTitle := PChar(Title); 
  if (InitialDir <> '') then 
   lpstrInitialDir := PChar(InitialDir); 
  StrPCopy(lpstrFile, FileName); 
  lpstrFilter := PChar(CharReplace(Filter, '|', #0)+#0#0); 
  if DefExt <> '' then 
   lpstrDefExt := PChar(DefExt); 
 end; 
 if IsOpenDialog then 
 begin 
  if GetOpenFileName(ofn) then 
  begin 
   Result := True; 
   FileName := StrPas(szFile); 
  end; 
 end 
 else 
 begin 
  if GetSaveFileName(ofn) then 
  begin 
   Result := True; 
   FileName := StrPas(szFile); 
  end; 
 end 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -