- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera datornamn, IP-adress och användarnamn Kategori: Internet
Inlagt: 2006-09-03
Läst: 1434
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kompletta exempel returnerar datornamn, IP-adress och användarnamn från en dator i nätverket som skickar informationen till servern.
Kod
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Button1: TButton; 
  Edit1: TEdit; 
  Edit2: TEdit; 
  Edit3: TEdit; 
  procedure Button1Click(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
uses WinSock; 
 
function GetLocalIPAddress : string ; 
var wsdata : TWSAData; 
  he : PHostEnt; 
  ss : pchar; 
  ip : TInAddr; 
  i : cardinal; 
  co : string ; 
begin 
 i := MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1; 
 SetLength(co,i); 
 GetComputerName(PChar(co),i); 
 WSAStartup(MakeWord(1, 1), wsdata); 
 he := gethostbyname(pchar(co)); 
 if he<>nil then begin 
  ip.S_addr := integer(pointer(he^. h_addr_list^)^); 
  ss := inet_ntoa(ip); 
  Result := string (ss); 
 end; 
 WSACleanup(); 
end; 
 
procedure GetLocalName(var sUser,sComputer : string ); 
var  
 i : cardinal;  
begin 
 try 
  i:=255; 
  { user } 
  SetLength(sUser,i);  
  GetUserName(PChar(sUser),i);  
  SetLength(sUser,(i)); 
  { computer } 
  i := 255;  
  SetLength(sComputer,i); 
  GetComputerName(PChar(sComputer),i);  
  SetLength(sComputer,(i)); 
 except 
  ShowMessage('Can not get Local Name !'); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var s1,s2: string ; 
begin 
 GetLocalName(s1,s2); 
 Edit1.Text := s2; // computer 
 Edit2.Text := s1; // user 
 Edit3.Text := GetLocalIPAddress; // IP address 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -