- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa nya constructors Kategori: Komponenter
Inlagt: 2006-07-10
Läst: 1219
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna kod skapar ett Form som tar emot extra parametrar till sin Create-metod. Ersätt bara Create-constructorn till din Form-class enligt exemplet nedan.
Kod
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs; 
 
type 
 TForm2 = class(TForm) 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  constructor CreateWithCaption(aOwner: TComponent; 
                 aCaption: string ); 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form2: TForm2; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
constructor TForm2.CreateWithCaption(aOwner: TComponent; 
                   aCaption: string ); 
begin 
 Create(aOwner); 
 Caption := aCaption; 
end; 
 
uses Unit2; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 Unit2.Form2 := 
  Unit2.TForm2.CreateWithCaption(Application, 'My Caption'); 
 Unit2.Form2.Show; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -