- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ladda en JPG-bild från internet Kategori: Internet
Inlagt: 2005-09-24
Läst: 1434
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet laddar in jpg-bild från angiven sökväg på internet. Observera komponenterna som krävs under uses.
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, 
IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,jpeg, ComCtrls, 
IdAntiFreezeBase, 
IdAntiFreeze; 
 
type 
TForm1 = class(TForm) 
  Client: TIdHTTP; 
  bGetImage: TButton; 
  ImageFromNet: TImage; 
  IdAntiFreeze1: TIdAntiFreeze; 
  ProgressBar: TProgressBar; 
  Label1: TLabel; 
  procedure bGetImageClick(Sender: TObject); 
  procedure ClientWorkBegin(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; 
   const AWorkCountMax: Integer); 
  procedure ClientWork(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; 
   const AWorkCount: Integer); 
  procedure ClientWorkEnd(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode); 
private 
  { Private declarations } 
public 
  { Public declarations } 
end; 
 
var 
Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.bGetImageClick(Sender: TObject); 
var imagestream : TStringSTream; 
  jpg : TJPEGIMAGE; 
begin 
Label1.Caption := ''; 
ImageFromNet.Picture := nil; 
imagestream := TStringStream.Create(''); //this will hold the http stream 
jpg := TJPEGIMAGE.Create; 
try 
 
Client.Get('http://www.fuzzydizzie.com/images/dice.jpg',imagestream); 
//get the image 
imagestream.Seek(0,sofrombeginning); //go to the beginning of the 
stream 
jpg.LoadFromStream(imagestream); //this will load the stream into 
the JPEG object 
ImageFromNet.Picture.Assign(jpg); //Finally load the jpeg .. :)  
except 
  ShowMessage('An error occured while loading the jpeg from the 
NET'); 
end; 
jpg.Free; 
imagestream.Free; 
end; 
 
procedure TForm1.ClientWorkBegin(Sender: TObject; AWorkMode: 
TWorkMode; 
const AWorkCountMax: Integer); 
begin 
ProgressBar.Max := AWorkCountMax; 
ProgressBar.Position := 0; 
end; 
 
procedure TForm1.ClientWork(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; 
const AWorkCount: Integer); 
begin 
ProgressBar.Position := AWorkCount; 
end; 
 
procedure TForm1.ClientWorkEnd(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode); 
begin 
Label1.Caption := 'Image received !' 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -