- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en array av TButton Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-08-08
Läst: 1218
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel skapar en array av kommandoknappar under körning. Se vidare kommentarer i koden...
Kod
unit Unit1;  
 
interface  
 
uses  
 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,  
 Forms, Dialogs, StdCtrls;  
 
type  
 TForm1 = class(TForm)  
  procedure FormCreate(Sender: TObject);  
  procedure ButtonClick(Sender: TObject);  
 private  
  { Private declarations }  
 public  
  { Public declarations }  
 end;  
 
var  
 Form1: TForm1;  
 
implementation  
 
{$R *.DFM}  
 
const  
 b = 4; //Total number of buttons to create 
 
var  
 ButtonArray : Array[0..b-1] of TButton; //Set up an array of buttons  
 MessageBox: TLabel;           //...and a label! 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);  
 var  
  loop : integer;  
begin  
 ClientWidth:=(b*60)+10;        //Size the form to fit all the 
 ClientHeight:=65;           //components in. 
 
 MessageBox:=TLabel.Create(Self);   //Create a label... 
 MessageBox.Parent:=Self;  
 MessageBox.Align:=alTop;       //...set up it's properties... 
 MessageBox.Alignment:=taCenter;  
 MessageBox.Caption:='Press a Button';  
 
 for loop:= 0 to b-1 do        //Now create all the buttons 
   begin  
    ButtonArray[loop]:=TButton.Create(Self);  
    with ButtonArray[loop] do    //Note the use of the with command.  
     begin             //This lets you leave out the first 
      Parent :=self;       //bit of the description and 
      Caption :=IntToStr(loop);  //I think) makes the code easier 
      Width  :=50;        //to read.  
      Height :=25;  
      Top   :=30;  
      Left  :=(loop*60)+10;  
      Tag   :=loop;   //Used to tell which button is pressed 
      OnClick :=ButtonClick; //The important bit! 
     end;  
   end;  
end;  
 
procedure TForm1.ButtonClick(Sender: TObject);  
 var  
  t : Integer;  
begin  
 t:=(Sender as TButton).Tag; //Get the button number 
 MessageBox.Caption:='You pressed Button '+IntToStr(t);  
end;  
 
end.  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -