- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Rita en färgad ram runt ditt formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-07-14
Läst: 1364
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du kan uppnå en snygg effekt genom att rita en ram runt ditt formulär. Exemplet nedan ritar ut en 1 pixel röd ram runt hela formuläret.
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
 private 
  { Private-Deklarationen } 
  procedure WMNCPaint(var Msg: TWMNCPaint); message WM_NCPAINT; 
 public 
  { Public-Deklarationen } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.WMNCPaint(var Msg: TWMNCPaint); 
var 
 dc: hDc; 
 Pen: hPen; 
 OldPen: hPen; 
 OldBrush: hBrush; 
begin 
 inherited; 
 dc := GetWindowDC(Handle); 
 Msg.Result := 1; 
 //Change the RGB value to change the color 
 Pen := CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(255, 0, 0)); 
 OldPen := SelectObject(dc, Pen); 
 OldBrush := SelectObject(dc, GetStockObject(NULL_BRUSH)); 
 Rectangle(dc, 0, 0, Form1.Width, Form1.Height); 
 SelectObject(dc, OldBrush); 
 SelectObject(dc, OldPen); 
 DeleteObject(Pen); 
 ReleaseDC(Handle, Canvas.Handle); 
end; 
 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -