- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera Windows produktnyckel Kategori: System
Inlagt: 2005-04-24
Läst: 3130
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel gör det möjligt att returnera den produktnyckel som finns i Windows 2000, XP och Office XP. Se vidare kommentarer i koden.
Kod
unit MSProdKey; 
 
// Unit MSProdKey v2.2                                * 
                                          * 
                                   * 
// Example 1:                                    * 
                                         * 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);                  * 
begin                                       * 
 if not IS_WinVerMin2K then // If the Windows version isn't at least Windows 2000 * 
  Edit1.Text := 'Windows 2000 or Higher Required!' // Display this message     * 
  else // If the Windows version is at least Windows 2000             * 
  Edit1.Text := View_Win_Key; // View the Windows Product Key           * 
  Label1.Caption := PN; // View the Windows Product Name              * 
  Label2.Caption := PID; // View the Windows Product ID              * 
end;                                        * 
                                          * 
// Example 2:                                    * 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);                  * 
begin                                       * 
  if not IS_OXP_Installed then // If Office XP isn't installed           * 
  Edit1.Text := 'Office XP Required!' // Display this message           * 
  else // If Office XP is installed                        * 
  Edit1.Text := View_OXP_Key; // View the Office XP Product Key          * 
  Label1.Caption := DN; // View the Office XP Product Name             * 
  Label2.Caption := PID; // View the Office XP Product ID             * 
end;                                        * 
                                          * 
// Example 3:                                    * 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);                  * 
begin                                       * 
  if not IS_O2K3_Installed then // If Office 2003 isn't installed         * 
  Edit1.Text := 'Office 2003 Required!' // Display this message          * 
  else // If Office 2003 is installed                       * 
  Edit1.Text := View_O2K3_Key; // View the Office 2003 Product Key         * 
  Label1.Caption := DN; // View the Office 2003 Product Name            * 
  Label2.Caption := PID; // View the Office 2003 Product ID            * 
end;                                        * 
 
 
interface 
 
uses Registry, Windows, SysUtils, Classes; 
 
function IS_WinVerMin2K: Boolean; // Check OS for Win 2000 or higher 
function View_Win_Key: string ; // View the Windows Product Key 
function IS_OXP_Installed: Boolean; // Check if Office XP is installed 
function View_OXP_Key: string// View the Office XP Product Key 
function IS_O2K3_Installed: Boolean; // Check if Office 2003 is installed 
function View_O2K3_Key: string ; // View the Office 2003 Product Key 
function DecodeProductKey(const HexSrc: array of Byte): string ; 
 // Decodes the Product Key(s) from the Registry 
 
var 
 Reg: TRegistry; 
 binarySize: INTEGER; 
 HexBuf: array of BYTE; 
 temp: TStringList; 
 KeyName, KeyName2, SubKeyName, PN, PID, DN: string ; 
 
implementation 
 
function IS_WinVerMin2K: Boolean; 
var 
 OS: TOSVersionInfo; 
begin 
 ZeroMemory(@OS, SizeOf(OS)); 
 OS.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OS); 
 GetVersionEx(OS); 
 Result := (OS.dwMajorVersion >= 5) and 
  (OS.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT); 
 PN   := ''; // Holds the Windows Product Name 
 PID  := ''; // Holds the Windows Product ID 
end; 
 
 
function View_Win_Key: string ; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  if Reg.OpenKeyReadOnly('\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion') then 
  begin 
   if Reg.GetDataType('DigitalProductId') = rdBinary then 
   begin 
    PN     := (Reg.ReadString('ProductName')); 
    PID    := (Reg.ReadString('ProductID')); 
    binarySize := Reg.GetDataSize('DigitalProductId'); 
    SetLength(HexBuf, binarySize); 
    if binarySize > 0 then 
    begin 
     Reg.ReadBinaryData('DigitalProductId', HexBuf[0], binarySize); 
    end; 
   end; 
  end; 
 finally 
  FreeAndNil(Reg); 
 end; 
 
 Result := ''; 
 Result := DecodeProductKey(HexBuf); 
end; 
 
function IS_OXP_Installed: Boolean; 
var 
 Reg: TRegistry; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  Result   := Reg.KeyExists('SOFTWARE\MICROSOFT\Office\10.0\Registration'); 
 finally 
  Reg.CloseKey; 
  Reg.Free; 
 end; 
 DN := ''; // Holds the Office XP Product Display Name 
 PID := ''; // Holds the Office XP Product ID 
end; 
 
function View_OXP_Key: string ; 
begin 
 try 
  Reg     := TRegistry.Create; 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  KeyName   := 'SOFTWARE\MICROSOFT\Office\10.0\Registration\'; 
  Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName); 
  temp := TStringList.Create; 
  Reg.GetKeyNames(temp); // Enumerate and hold the Office XP Product(s) Key Name(s) 
  Reg.CloseKey; 
  SubKeyName := temp.Strings[0]; // Hold the first Office XP Product Key Name 
  Reg     := TRegistry.Create; 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  KeyName2  := 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\'; 
  Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName2 + SubKeyName); 
  DN := (Reg.ReadString('DisplayName')); 
  Reg.CloseKey; 
 except  
  on E: EStringListError do 
   Exit 
 end; 
 try 
  if Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName + SubKeyName) then 
  begin 
   if Reg.GetDataType('DigitalProductId') = rdBinary then 
   begin 
    PID    := (Reg.ReadString('ProductID')); 
    binarySize := Reg.GetDataSize('DigitalProductId'); 
    SetLength(HexBuf, binarySize); 
    if binarySize > 0 then 
    begin 
     Reg.ReadBinaryData('DigitalProductId', HexBuf[0], binarySize); 
    end; 
   end; 
  end; 
 finally 
  FreeAndNil(Reg); 
 end; 
 
 Result := ''; 
 Result := DecodeProductKey(HexBuf); 
end; 
 
function IS_O2K3_Installed: Boolean; 
var 
 Reg: TRegistry; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  Result   := Reg.KeyExists('SOFTWARE\MICROSOFT\Office\11.0\Registration'); 
 finally 
  Reg.CloseKey; 
  Reg.Free; 
 end; 
 DN := ''; // Holds the Office 2003 Product Display Name 
 PID := ''; // Holds the Office 2003 Product ID 
end; 
 
function View_O2K3_Key: string ; 
begin 
 try 
  Reg     := TRegistry.Create; 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  KeyName   := 'SOFTWARE\MICROSOFT\Office\11.0\Registration\'; 
  Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName); 
  temp := TStringList.Create; 
  Reg.GetKeyNames(temp); 
  // Enumerate and hold the Office 2003 Product(s) Key Name(s) 
  Reg.CloseKey; 
  SubKeyName := temp.Strings[0]; // Hold the first Office 2003 Product Key Name 
  Reg     := TRegistry.Create; 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  KeyName2  := 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\'; 
  Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName2 + SubKeyName); 
  DN := (Reg.ReadString('DisplayName')); 
  Reg.CloseKey; 
 except  
  on E: EStringListError do 
   Exit 
 end; 
 try 
  if Reg.OpenKeyReadOnly(KeyName + SubKeyName) then 
  begin 
   if Reg.GetDataType('DigitalProductId') = rdBinary then 
   begin 
    PID    := (Reg.ReadString('ProductID')); 
    binarySize := Reg.GetDataSize('DigitalProductId'); 
    SetLength(HexBuf, binarySize); 
    if binarySize > 0 then 
    begin 
     Reg.ReadBinaryData('DigitalProductId', HexBuf[0], binarySize); 
    end; 
   end; 
  end; 
 finally 
  FreeAndNil(Reg); 
 end; 
 
 Result := ''; 
 Result := DecodeProductKey(HexBuf); 
end; 
 
function DecodeProductKey(const HexSrc: array of Byte): string ; 
const 
 StartOffset: Integer = $34; { //Offset 34 = Array[52] } 
 EndOffset: Integer  = $34 + 15; { //Offset 34 + 15(Bytes) = Array[64] } 
 Digits: array[0..23] of CHAR = ('B', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 
  'K', 'M', 'P', 'Q', 'R', 'T', 'V', 'W', 'X', 'Y', '2', '3', '4', '6', '7', '8', '9'); 
 dLen: Integer = 29; { //Length of Decoded Product Key } 
 sLen: Integer = 15; 
 { //Length of Encoded Product Key in Bytes (An total of 30 in chars) } 
var 
 HexDigitalPID: array of CARDINAL; 
 Des: array of CHAR; 
 I, N: INTEGER; 
 HN, Value: CARDINAL; 
begin 
 SetLength(HexDigitalPID, dLen); 
 for I := StartOffset to EndOffset do 
 begin 
  HexDigitalPID[I - StartOffSet] := HexSrc[I]; 
 end; 
 
 SetLength(Des, dLen + 1); 
 
 for I := dLen - 1 downto 0 do 
 begin 
  if (((I + 1) mod 6) = 0) then 
  begin 
   Des[I] := '-'; 
  end 
  else 
  begin 
   HN := 0; 
   for N := sLen - 1 downto 0 do 
   begin 
    Value := (HN shl 8) or HexDigitalPID[N]; 
    HexDigitalPID[N] := Value div 24; 
    HN  := Value mod 24; 
   end; 
   Des[I] := Digits[HN]; 
  end; 
 end; 
 Des[dLen] := Chr(0); 
 
 for I := 0 to Length(Des) do 
 begin 
  Result := Result + Des[I]; 
 end; 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -