- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läs text från PDF-dokument Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-03-26
Läst: 1762
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kan du använda om du vill läsa text från ett PDF-dokument utan att behöva använda dig av en ActiveX. Se bara till att importera typbiblioteket från Adobe Acrobat (Acrobat.tbl).
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
 Dialogs, StdCtrls, OleCtrls, acrobat_tlb; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Button1: TButton; 
  Memo1: TMemo; 
  OpenDialog1: TOpenDialog; 
  GroupBox1: TGroupBox; 
  Label1: TLabel; 
  Label2: TLabel; 
  Label3: TLabel; 
  Label4: TLabel; 
  Label5: TLabel; 
  procedure Button1Click(Sender: TObject); 
 private 
  { Private-Deklarationen } 
 public 
  { Public-Deklarationen } 
 end; 
 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
uses ComObj; 
 
{$R *.dfm} 
{$TYPEDADDRESS OFF} //muss so sein (this have to be) 
var 
 PDDoc: Acrobat_TLB.CAcroPDDoc; 
 PDPage: Variant; 
 PDHili: Variant; 
 PDTextS: Variant; 
 acrobat: Variant; 
 Result: Boolean; 
 NTL, i, j, Pagecount: Integer; 
 zeilen: string ; 
 stichwortcounter: Integer; 
 Size: Integer; 
 gesamtstring : AnsiString; 
 zwreal: Real; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
 function removecrlf(workstring : string ): string ; 
 var  
  i: Integer; 
 begin 
  removecrlf := ''; 
  for i := 0 to Length(workstring ) do 
  begin 
   if workstring [i] = #13 then 
    workstring [i] := ' '; 
   if workstring [i] = #10 then 
    workstring [i] := ' '; 
  end; 
 
  removecrlf := workstring ; 
 end; 
begin 
 if not opendialog1.Execute then Exit; 
 
 memo1.Clear; 
 
 gesamtstring := ''; 
 stichwortcounter := 0; 
 Size := 0; 
 try 
 
  //Object erstellen 
  acrobat := CreateOleObject('AcroExch.pdDoc'); 
 
  //PDF Datei in Object öffnen 
  Result := acrobat.Open(opendialog1.FileName); 
 
 
  if Result = False then 
  begin 
   messagedlg('Kann Datei nicht öffnen', mtWarning, [mbOK], 0); 
   Exit; 
  end; 
 
  for j := 0 to acrobat.GetNumPages - 1 do 
  begin 
   memo1.Lines.Add('----------------------------------------------'); 
   //Erste Seite des Dokuments aktiv setzen (first page) 
   PDPage := acrobat.acquirePage(j); 
 
   //Ein Highlight Object mit 2000 Elementen erzeugen 
   PDHili := CreateOleObject('AcroExch.HiliteList'); 
   Result := PDHili.Add(0, 4096); 
 
   //Erzeuge eine Markierung über den ganzen Text 
   PDTextS := PDPage.CreatePageHilite(PDHili); 
 
   ntl := PDTextS.GetNumText; 
 
   for i := 0 to ntl - 1 do 
   begin 
    zeilen := PDTextS.GetText(i); 
    if (Length(zeilen) > 0) and (zeilen <> '') then 
     memo1.Lines.Add(removecrlf(zeilen)); 
    gesamtstring := gesamtstring + removecrlf(zeilen); 
    //nur für statistik 
    Size := Size + SizeOf(zeilen); 
    Inc(stichwortcounter); 
 
    Application.ProcessMessages; 
   end; 
 
   //Wieder freigeben 
   pdhili     := Unassigned; 
   pdtextS    := Unassigned; 
   pdpage     := Unassigned; 
   label2.Caption := IntToStr(stichwortcounter); 
   label4.Caption := IntToStr(Size); 
   label2.Refresh; 
   label4.Refresh; 
  end; //for i to pagecount 
 
 
 except  
  on e: Exception do 
  begin 
   messagedlg('Fehler: ' + e.Message, mtError, [mbOK], 0); 
   Exit; 
  end; 
 end; 
 if Size > 1024 then 
 begin 
  zwreal := Size / 1024; 
  str(zwreal: 2: 1,zeilen); 
  label4.Caption := zeilen; 
  label5.Caption := 'KB'; 
 end; 
 memo1.Lines.SaveToFile(Extractfilepath(Application.exename) + '\debug.txt'); 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -