- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera alla datorer i nätverket Kategori: Internet
Inlagt: 2005-03-26
Läst: 1364
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel skriver in alla datorer i aktuellt nätverk i en TListBox.
Kod
type 
 PNetResourceArray = ^TNetResourceArray; 
 TNetResourceArray = array[0..100] of TNetResource; 
 
function CreateNetResourceList(ResourceType: DWord; 
               NetResource: PNetResource; 
               out Entries: DWord; 
               out List: PNetResourceArray): Boolean; 
var 
 EnumHandle: THandle; 
 BufSize: DWord; 
 Res: DWord; 
begin 
 Result := False; 
 List := Nil; 
 Entries := 0; 
 if WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBALNET, 
         ResourceType, 
         0, 
         NetResource, 
         EnumHandle) = NO_ERROR then begin 
  try 
   BufSize := $4000; // 16 kByte 
   GetMem(List, BufSize); 
   try 
    repeat 
     Entries := DWord(-1); 
     FillChar(List^, BufSize, 0); 
     Res := WNetEnumResource(EnumHandle, Entries, List, BufSize); 
     if Res = ERROR_MORE_DATA then 
     begin 
      ReAllocMem(List, BufSize); 
     end; 
    until Res <> ERROR_MORE_DATA; 
 
    Result := Res = NO_ERROR; 
    if not Result then 
    begin 
     FreeMem(List); 
     List := Nil; 
     Entries := 0; 
    end; 
   except 
    FreeMem(List); 
    raise; 
   end; 
  finally 
   WNetCloseEnum(EnumHandle); 
  end; 
 end; 
end; 
 
procedure ScanNetworkResources(ResourceType, DisplayType: DWord; List: TStrings); 
 
procedure ScanLevel(NetResource: PNetResource); 
var 
 Entries: DWord; 
 NetResourceList: PNetResourceArray; 
 i: Integer; 
begin 
 if CreateNetResourceList(ResourceType, NetResource, Entries, NetResourceList) then try 
  for i := 0 to Integer(Entries) - 1 do 
  begin 
   if (DisplayType = RESOURCEDISPLAYTYPE_GENERIC) or 
    (NetResourceList[i].dwDisplayType = DisplayType) then begin 
    List.AddObject(NetResourceList[i].lpRemoteName, 
           Pointer(NetResourceList[i].dwDisplayType)); 
   end; 
   if (NetResourceList[i].dwUsage and RESOURCEUSAGE_CONTAINER) <> 0 then 
    ScanLevel(@NetResourceList[i]); 
  end; 
 finally 
  FreeMem(NetResourceList); 
 end; 
end; 
 
begin 
 ScanLevel(Nil); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ScanNetworkResources(RESOURCETYPE_DISK, RESOURCEDISPLAYTYPE_SERVER, ListBox1.Items); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -