- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Tar kopia på registret och sparar den i en *.Reg fil Kategori: Filer
Inlagt: 2005-03-09
Läst: 1380
Inlagt av: Bengt Nilsson
Beskrivning
Denna units tar en kopia på registret och sparar den i en *.Reg fil. Regfilen är Kompatibel med "Regedit" Dubbelklicka på filen så inporeras den i registret.
Kod
unit RegExpo; 
 
interface 
 
uses 
 Windows, rRegistry, Classes, SysUtils; 
 
{$I-} 
{$LONGSTRINGS ON} 
 
{ 
 
 Example: 
  ExportRegistryBranch(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SOFTWARE\Borland\Delphi','A:\DELPHI.REG') 
  
} 
 
 
procedure ExportRegistryBranch(Rootsection: Integer; regroot: string ; 
 FileName: string ); 
 
implementation 
 
function dblBackSlash(t: string ): string ; 
var 
 k: longint; 
begin 
 Result := t; {Strings are not allowed to have} 
 for k := Length(t) downto 1 do {single backslashes} 
  if Result[k] = '\' then Insert('\', Result, k); 
end; 
 
 
procedure ExportRegistryBranch(rootsection: Integer; Regroot: string ; 
 FileName: string ); 
var 
 reg: TRegistry; 
 f: Textfile; 
 p: PChar; 
 
 procedure ProcessBranch(root: string ); {recursive sub-procedure} 
 var 
  values, keys: TStringList; 
  i, j, k: longint; 
  s, t: string ; {longstring s are on the heap, not on the stack!} 
 begin 
  Writeln(f); {write blank line} 
  case rootsection of 
   HKEY_CLASSES_ROOT: s  := 'HKEY_CLASSES_ROOT'; 
   HKEY_CURRENT_USER: s  := 'HKEY_CURRENT_USER'; 
   HKEY_LOCAL_MACHINE: s := 'HKEY_LOCAL_MACHINE'; 
   HKEY_USERS: s     := 'HKEY_USERS'; 
   HKEY_PERFORMANCE_DATA: s := 'HKEY_PERFORMANCE_DATA'; 
   HKEY_CURRENT_CONFIG: s := 'HKEY_CURRENT_CONFIG'; 
   HKEY_DYN_DATA: s    := 'HKEY_DYN_DATA'; 
  end; 
  Writeln(f, '[' + s + '\' + root + ']'); {write section name in brackets} 
 
  reg.OpenKey(root, False); 
  try 
   values := TStringList.Create; 
   try 
    keys := TStringList.Create; 
    try 
     reg.GetValuenames(values); {get all value names} 
     reg.GetKeynames(keys); {get all sub-branches} 
 
     for i := 0 to values.Count - 1 do {write all the values first} 
     begin 
      s := values[i]; 
      t := s; {s=value name} 
      if s = '' then s := '@' {empty means "default value", write as @} 
      else 
       s := '"' + s + '"'; {else put in quotes} 
      Write(f, dblbackslash(s) + '='); {write the name of the key to the file} 
 
      case reg.Getdatatype(t) of {What type of data is it?} 
 
       rdString, rdExpandString: {String-type} 
        Writeln(f, '"' + dblbackslash(reg.ReadString(t) + '"')); 
 
       rdInteger: {32-bit unsigned long integer} 
        Writeln(f, 'dword:' + IntToHex(reg.readinteger(t), 8)); 
 
       {write an array of hex bytes if data is "binary." Perform a line feed 
       after approx. 25 numbers so the line length stays within limits} 
 
       rdBinary: 
        begin 
         Write(f, 'hex:'); 
         j := reg.GetDataSize(t); {determine size} 
         GetMem(p, j); {Allocate memory} 
         reg.ReadBinaryData(t, p^, J); {read in the data, treat as pchar} 
         for k := 0 to j - 1 do 
         begin 
          Write(f, IntToHex(Byte(p[k]), 2)); {Write byte as hex} 
          if k <> j - 1 then {not yet last byte?} 
          begin 
           Write(f, ','); {then write Comma} 
           if (k > 0) and ((k mod 25) = 0) {line too long?} then 
            Writeln(f, '\'); {then write Backslash +lf} 
          end; {if} 
         end; {for} 
         FreeMem(p, j); {free the memory} 
         Writeln(f); {Linefeed} 
        end; 
       else 
        Writeln(f, '""'); {write an empty string if datatype illegal/unknown} 
      end;{case} 
     end; {for} 
    finally 
     reg.CloseKey; 
    end; 
 
   finally 
    {value names all done, no longer needed} 
    values.Free; 
   end; 
 
   {Now al values are written, we process all subkeys} 
   {Perform this process RECURSIVELY...} 
   for i := 0 to keys.Count - 1 do 
    ProcessBranch(root + '\' + keys[i]); 
  finally 
   keys.Free; {this branch is ready} 
  end; 
 end; { ProcessBranch} 
 
 
begin 
 if RegRoot[Length(Regroot)] = '\' then {No trailing backslash} 
  SetLength(regroot, Length(Regroot) - 1); 
 Assignfile(f, FileName); {create a text file} 
 Rewrite(f); 
 if ioResult <> 0 then Exit; 
 Writeln(f, 'REGEDIT4'); {"magic key" for regedit} 
 
 reg := TRegistry.Create; 
 try 
  reg.Rootkey := Rootsection; 
  {Call the function that writes the branch and all subbranches} 
  ProcessBranch(Regroot); 
 finally 
  reg.Free; {ready} 
  Close(f); 
 end; 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -