- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Rotera en bitmap (i valfri vinkel och rotationscentrering) Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-01-04
Läst: 1320
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna procedur kan du rotera en bitmap med några olika inställningsmöjligheter. 
Kod
const PixelMax = 32768; 
type  
  pPixelArray = ^TPixelArray; 
  TPixelArray = Array[0..PixelMax-1] Of TRGBTriple; 
 
procedure RotateBitmap_ads( 
  SourceBitmap : TBitmap; 
  out DestBitmap : TBitmap; 
  Center : TPoint; 
  Angle : Double) ; 
var  
  cosRadians : Double; 
  inX : Integer; 
  inXOriginal : Integer; 
  inXPrime : Integer; 
  inXPrimeRotated : Integer; 
  inY : Integer; 
  inYOriginal : Integer; 
  inYPrime : Integer; 
  inYPrimeRotated : Integer; 
  OriginalRow : pPixelArray; 
  Radians : Double; 
  RotatedRow : pPixelArray; 
  sinRadians : Double; 
begin 
  DestBitmap.Width := SourceBitmap.Width; 
  DestBitmap.Height := SourceBitmap.Height; 
  DestBitmap.PixelFormat := pf24bit; 
  Radians := -(Angle) * PI / 180; 
  sinRadians := Sin(Radians) ; 
  cosRadians := Cos(Radians) ; 
  for inX := DestBitmap.Height-1 Downto 0 Do 
  begin 
   RotatedRow := DestBitmap.Scanline[inX]; 
   inXPrime := 2*(inX - Center.y) + 1; 
   for inY := DestBitmap.Width-1 Downto 0 Do 
   begin 
    inYPrime := 2*(inY - Center.x) + 1; 
    inYPrimeRotated := Round(inYPrime * CosRadians - inXPrime * sinRadians) ; 
    inXPrimeRotated := Round(inYPrime * sinRadians + inXPrime * cosRadians) ; 
    inYOriginal := (inYPrimeRotated - 1) Div 2 + Center.x; 
    inXOriginal := (inXPrimeRotated - 1) Div 2 + Center.y; 
    if 
     (inYOriginal >= 0) And 
     (inYOriginal <= SourceBitmap.Width-1) And 
     (inXOriginal >= 0) And 
     (inXOriginal <= SourceBitmap.Height-1) 
    then 
    begin 
     OriginalRow := SourceBitmap.Scanline[inXOriginal]; 
     RotatedRow[inY] := OriginalRow[inYOriginal] 
    end 
    else 
    begin 
     RotatedRow[inY].rgbtBlue := 255; 
     RotatedRow[inY].rgbtGreen := 0; 
     RotatedRow[inY].rgbtRed := 0 
    end; 
   end; 
  end; 
end; 
 
//Usage: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ; 
var  
  Center : TPoint; 
  Bitmap : TBitmap; 
begin 
  Bitmap := TBitmap.Create; 
  try  
   Center.y := (Image.Height div 2)+20; 
   Center.x := (Image.Width div 2)+0; 
   RotateBitmap_ads( 
    Image.Picture.Bitmap, 
    Bitmap, 
    Center, 
    Angle) ; 
   Angle := Angle + 15; 
   Image2.Picture.Bitmap.Assign(Bitmap) ; 
  finally 
   Bitmap.Free; 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -