- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Exportera data till Excel Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-12-12
Läst: 1305
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett automationsexempel för att exportera data till Excel från ditt Delphiprogram. 
Kod
procedure TForm1.ExporttoExl; 
var  
XApp:Variant; 
sheet:Variant; 
r,c:Integer; 
q:Integer; 
row,col:Integer; 
fildName:Integer; 
 
begin 
try 
 
begin 
  XApp:=CreateOleObject('Excel.Application'); 
  XApp.Visible:=true; 
end; 
except 
showmessage('Unable to link with MS Excel, it seems as it is not installed on this system.'); 
exit; 
end; 
 
XApp.WorkBooks.Add(-4167); //open a new blank workbook 
XApp.WorkBooks[1].WorkSheets[1].Name:='Sheet1';   
     //give any name required to ExcelSheet 
sheet:=XApp.WorkBooks[1].WorkSheets['Sheet1']; 
for fildName:=0 to TheDataset.FieldCount-1 do    
    //TheDataset refer to the any dataset holding data  
begin 
  q:=fildName+1; 
  sheet.Cells[1,q]:=TheDataset.Fields[fildName].FieldName;  // enter the column headings 
end; 
 
//now supply the data from table to excel sheet 
TheDataset.First; 
for r:=0 to TheDataset.RecordCount-1 do 
begin 
for c:=0 to TheDataset.FieldCount-1 do 
 begin 
  row:=r+2; 
  col:=c+1; 
  sheet.Cells[row,col]:=TheDataset.Fields[c].AsString; 
 end; 
TheDataset.Next; 
end; 
 
 
//set font attributes of required range if required 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Range['A1:AA1'].Font.Bold:=True;  
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Range['A1:AA1'].Font.Color := clblue; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Range['A1:AA1'].Font.Color := clblue; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Range['A1:K1'].Borders.LineStyle :=13; 
 
// set other attributes as below 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Range['A1:K11'].HorizontalAlignment := 3; 
// .Borders.LineStyle :=13; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[1].ColumnWidth:=10; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[2].ColumnWidth:=10; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[3].ColumnWidth:=15; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[4].ColumnWidth:=6; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[5].ColumnWidth:=18; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[6].ColumnWidth:=9; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[7].ColumnWidth:=23; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[8].ColumnWidth:=23; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[9].ColumnWidth:=23; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].Columns[10].ColumnWidth:=10; 
xapp.caption := 'Exported from Demo programmed by SK Arora,the digitiger'; 
XApp.WorkSheets['Sheet1'].name := 'Exported from ' + TheDataset.TableName;  
//assuming dataset is TTable based its tablename can be given as title of worksheet 
close; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -