- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Matematiska funktioner Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-06-07
Läst: 1416
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Massor av matematiska funktioner inom geometri, trigonometri, datum- och tidsberäkningar, primtal, logaritmer, konverteringar och mycket mer. 
Kod
CONST e = 2.7182818; 
 
Function Exponent(Base: Real; Power: Integer): Real; 
//Base can be real, power must be an integer 
 VAR 
   X: INTEGER; 
   E: REAL; 
 
BEGIN; 
 E:=1; 
 If Power = 0 then E:=1 
 Else If Power = 1 then E:=Base 
    Else For X:=1 to ABS(Power) do E:=E*Base; 
 If Power < 0 then E:=1/E; 
 Exponent:=E; 
END; 
 
Function Log(Base, Expnt: Real): Real; 
//returns common (base 10) logarithm 
Begin; 
 Log:=ln(Expnt)/ln(Base); 
End; 
 
Function Prime(N: LongInt): Boolean; 
//Determines if argument is prime 
 Var C: LongInt; 
   S: Real; 
   X: Boolean; 
Begin; 
 N:=ABS(N); 
 S:=SQRT(N); 
 X:=( (N<=2) OR (ODD(N)) AND (S <> INT(S) ) ); 
 If X then Begin 
  C:=3; 
  While (X AND (C < Int(S))) do Begin 
   X:=((N Mod C) > 0); 
   C:=C+2; 
  End; //While 
 End; //If X 
 Prime:=X; 
End; //Prime 
 
Function Whole(X: Real): Boolean; 
Begin; 
 Whole:=INT(X) = X; 
End; 
 
Function Seconds_to_Words(Sec: LongInt): String; 
 CONST 
    SecDay=86400; 
    SecHr=3600; 
    SecMin=60; 
 VAR 
    Days, Hours, Minutes, Seconds: LONGINT; 
                  L: BYTE; 
                T, X: STRING; 
 
BEGIN; 
 
 Days:=Sec DIV SecDay; 
 Sec:=Sec-(SecDay*Days); 
 Hours:=Sec DIV SecHr; 
 Sec:=Sec-(SecHr*Hours); 
 Minutes:=Sec DIV SecMin; 
 Sec:=Sec-(SecMin*Minutes); 
 Seconds:=Sec; 
 
 T:=''; 
 
 If Days > 0 then Begin 
  Str(Days,T); 
  T := T + ' Day'; 
  If Days > 1 then T := T + 's'; 
  T := T + ', '; 
 End; //If Days 
 
 If Hours > 0 then Begin 
  Str(Hours,X); 
  T := T + X + ' Hour'; 
  If Hours > 1 then T := T + 's'; 
  T := T + ', '; 
 End; //If Hours 
 
 If Minutes > 0 then Begin 
  Str(Minutes,X); 
  T := T + X + ' Minute'; 
  If Minutes > 1 then T := T + 's'; 
  T := T + ', '; 
 End; //If Minutes 
 
 If Seconds > 0 then Begin 
  Str(Seconds,X); 
  T := T + X + ' Second'; 
  If Seconds > 1 then T := T + 's'; 
 End; //If Seconds 
 
 L:=Length(T)-1; 
 
 If T[L] = ',' then T:=Copy(T,1,(L-1)); 
 
 Seconds_To_Words:=T; 
 
END; //Seconds to Words 
 
Function DegToRad(D: Real): Real; 
Begin; 
 DegToRad:=D*Pi/180; 
End; //DegToRad 
 
Function GradToRad(G: Real): Real; 
Begin; 
 GradToRad:=G*Pi/200; 
End; //GradToRad 
 
Function DegToGrad(D: Real): Real; 
Begin; 
 DegToGrad:=D/0.9; 
End; //DegToGrad 
 
Function RadToDeg(R: Real): Real; 
Begin; 
 RadToDeg:=R*180/Pi; 
End; //RadToDeg 
 
Function RadToGrad(R: Real): Real; 
Begin; 
 RadToGrad:=R*200/Pi; 
End; 
 
Function GradToDeg(G: Real): Real; 
Begin; 
 GradToDeg:=G*0.9; 
End; //GradToDeg 
 
Function Tan(R: Real): Real; 
Begin; 
 Tan:=Sin(R) / Cos(R); 
End; //Tan 
 
Function Csc(R: Real): Real; 
Begin; 
 Csc:=1 / Sin(R); 
End; //Csc 
 
Function Sec(R: Real): Real; 
Begin; 
 Sec:=1 / Cos(R); 
End; //Sec 
 
Function Cot(R: Real): Real; 
Begin; 
 Cot:=Cos(R) / Sin(R); 
End; //Cot 
 
Function Hypotenuse_Equilateral_Triangle(S: Real): Real; 
Begin; 
 Hypotenuse_Equilateral_Triangle:=( SQRT(3) * S ) / 2; 
End; 
 
Function Pythagoras(A, B: Real): Real; 
Begin; 
 Pythagoras:=Sqrt((A*A)+(B*B)); 
End; //Pythagoras 
 
Function Triangle_Area(B, H: Real): Real; 
Begin; 
 Triangle_Area:=0.5 * B * H; 
End; //Triangle Area 
 
Function Equilateral_Triangle_Area(S: Real): Real; 
Begin; 
 Equilateral_Triangle_Area:=( SQRT(3) * (S*S) ) / 4; 
End; 
 
Function Circle_Area(R: Real): Real; 
Begin; 
 Circle_Area:=Pi*(R*R); 
End; 
 
Function Ellipse_Area(A, B: Real): Real; 
Begin; 
 Ellipse_Area:=Pi*A*B; 
End; 
 
Function Square_Area(S: Real): Real; 
Begin; 
 Square_Area:=(S*S); 
End; 
 
Function Rectangle_Area(X, Y: Real): Real; 
Begin; 
 Rectangle_Area:=X*Y; 
End; 
 
Function Cube_Surface_Area(S: Real): Real; 
Begin; 
 Cube_Surface_Area:=6*(S*S); 
End; 
 
Function Rectangular_Prism_Surface_Area(H, W, L: Real): Real; 
Begin; 
 Rectangular_Prism_Surface_Area:=(2*H*W) + (2*H*L) + (2*L*W); 
End; 
 
Function Sphere_Surface_Area(R: Real): Real; 
Begin; 
 Sphere_Surface_Area:=4*Pi*(R*R); 
End; 
 
Function Cylinder_Surface_Area(R, H: Real): Real; 
Begin; 
 Cylinder_Surface_Area:=(2*Pi*R*H) + (2*Pi*(R*R)); 
End; 
 
Function Cone_Surface_Area_Without_Base(R, H: Real): Real; 
Begin; 
 Cone_Surface_Area_Without_Base:=Pi*R*SQRT((R*R) + (H*H) ); 
End; 
 
Function Cone_Surface_Area_With_Base(R, H: Real): Real; 
Begin; 
 Cone_Surface_Area_With_Base:=(Pi*R*SQRT((R*R) + (H*H)) ) + (Pi*(R*R)); 
End; 
 
Function Sector_Area(R, A: Real): Real; 
Begin; 
 Sector_Area:=0.5*(R*R)*A; 
End; 
 
Function Trapezoid_Area(A, B, H: Real): Real; 
Begin; 
 Trapezoid_Area:=(H / 2) * (A + B); 
End; 
 
Function Circle_Circumference(R: Real): Real; 
Begin; 
 Circle_Circumference:=2*Pi*R; 
End; 
 
Function Ellipse_Circumference(A, B: Real): Real; 
Begin; 
 Ellipse_Circumference := (2*Pi) * ( SQRT( ( (A*A) + (B*B) ) / 2 ) ); 
End; 
 
Function Cube_Volume(S: Real): Real; 
Begin; 
 Cube_Volume:=S*S*S; 
End; 
 
Function Rectangle_Volume(X, Y, Z: Real): Real; 
Begin; 
 Rectangle_Volume:=X*Y*Z; 
End; 
 
Function Sphere_Volume(R: Real): Real; 
Begin; 
 Sphere_Volume:=(4/3)*Pi*(R*R*R); 
End; 
 
Function Cylinder_Volume(R, H: Real): Real; 
Begin; 
 Cylinder_Volume:=Pi*(R*R)*H; 
End; //Cylinder Volume 
 
Function Cone_Volume(R, H: Real): Real; 
Begin; 
 Cone_Volume:=(Pi*(R*R)*H)/3; 
End; 
 
Function Prism_Volume(B, H: Real): Real; 
Begin; 
 Prism_Volume:=B*H; 
End; //Prism Volume 
 
Function Distance(X1, X2, Y1, Y2: Real): Real; 
Begin; 
 Distance:=Sqrt(Sqr(Y2-Y1)+Sqr(X2-X1)); 
End; //Distance 
 
Function Factorial(N: LongInt): LongInt; 
 Var X, Y: LongInt; 
Begin; 
 If N <> 0 then Begin 
  X:=N; 
  For Y:=(N-1) downto 2 do X:=X*Y; 
  Factorial:=X; 
 End {If} 
 Else Factorial:=1; 
End; //Factorial 
 
Function GCF(A, B: LongInt): LongInt; 
 //finds the Greatest Common Factor between 2 arguments 
 Var X, High: LongInt; 
Begin; 
 High:=1; 
 For X:=2 to A do If (A MOD X = 0) AND (B MOD X = 0) then High:=X; 
 GCF:=High; 
End; //GCF 
 
Function LCM(A, B: LongInt): LongInt; 
 //finds the Least Common Multiple between 2 arguments 
 Var Inc, Low, High: LongInt; 
Begin; 
 If A > B then Begin 
  High:=A; 
  Low:=B; 
 End //If 
 Else Begin 
  High:=B; 
  Low:=A; 
 End; //Else 
 Inc:=High; 
 While High MOD Low <> 0 do High:=High+Inc; 
 LCM:=High; 
End; ´//LCM 
 
Procedure ISwap(Var X, Y: LongInt); 
//swaps 2 Integer or LongInteger variables 
Var Z: LongInt; 
Begin; 
Z:=X; 
X:=Y; 
Y:=Z; 
End; 
 
Procedure RSwap(Var X, Y: Real); 
//swaps 2 REAL variables 
Var Z: Real; 
Begin; 
Z:=X; 
X:=Y; 
Y:=Z; 
End; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -