- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela ljud vid musrörelse Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-03-07
Läst: 1240
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Deta exempel spelar upp ett ljud när muspekaren rör sig över ett objekt. 
Kod
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls, MMSystem; 
 
type 
TForm1 = class(TForm) 
  Button1: TButton; 
  procedure FormCreate(Sender: TObject); 
private 
  { Private declarations } 
  procedure WndProc(var Message : TMessage); override; 
public 
  { Public declarations } 
end; 
 
var 
Form1: TForm1; 
FSoundFile : String; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.WndProc(var Message : TMessage); 
begin 
if Message.LParam = Longint(Button1) then 
begin 
 if (Message.Msg = CM_MOUSELEAVE) then 
  sndPlaySound(nil, snd_Async or snd_NoDefault); 
 if (Message.Msg = CM_MOUSEENTER) then 
  sndPlaySound(pchar(FSoundFile), snd_Async or snd_NoDefault); 
end; 
inherited WndProc(Message); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 FSoundFile := 'C:\Windows\Media\Ding.wav'; 
end; 
 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -