- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut innehållet i en TMemo Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-01-27
Läst: 1047
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel använder Printerobjektet för att skriva ut innehållet i en TMemo. 
Kod
unit Main; 
 
interface 
 
uses 
 SysUtils, Windows, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
 Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, Printers; 
 
type 
 TMainForm = class(TForm) 
  Memo1: TMemo; 
  SetupBitBtn: TBitBtn; 
  PrintBitBtn: TBitBtn; 
  CloseBitBtn: TBitBtn; 
  OpenBitBtn: TBitBtn; 
  OpenDialog1: TOpenDialog; 
  PrintDialog1: TPrintDialog; 
  PrinterSetupDialog1: TPrinterSetupDialog; 
  procedure OpenBitBtnClick(Sender: TObject); 
  procedure SetupBitBtnClick(Sender: TObject); 
  procedure PrintBitBtnClick(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 MainForm: TMainForm; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TMainForm.OpenBitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
 with OpenDialog1 do 
 if Execute then 
 begin 
  Memo1.Lines.LoadFromFile(FileName); 
  Caption := Lowercase(FileName); 
 end; 
end; 
 
procedure TMainForm.SetupBitBtnClick(Sender: TObject); 
begin 
 PrinterSetupDialog1.Execute; 
end; 
 
procedure TMainForm.PrintBitBtnClick(Sender: TObject); 
var 
 FPrn: System.Text; //Printer output text file 
 I: Integer;     //Memo1.Lines index 
 LCol: Integer;   // Line number column width 
begin 
 if PrintDialog1.Execute then 
 begin 
  AssignPrn(FPrn); //Direct Write/Writeln to FPrn 
  Rewrite(FPrn);  //Open printer output file 
  try 
   Printer.Canvas.Font := Memo1.Font; //Use Memo's font 
   with Memo1, Lines do 
   begin //Set line number column width for file size: 
    if Count < 10 then LCol := 1     //0 .. 9 lines 
    else if Count < 100 then LCol := 2  //10 .. 99 lines 
    else if Count < 1000 then LCol := 3 //100 .. 999 lines 
    else LCol := 4;           //You must be kidding  
    for I := 0 to Count - 1 do 
    begin 
     Write(FPrn, I + 1:LCol, ': '); //Print line number 
     Writeln(FPrn, Lines[I]);    //Print line  
    end; 
   end; 
  finally 
   CloseFile(FPrn); //Close printer output file 
  end; 
 end; 
end; 
 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -