- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Delphi + WordBasic 8 Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-01-11
Läst: 1126
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel på hur du kan formatera ett Worddokument med hjälp av WordBasic 8. 
Kod
unit oleword; 
// Need a form with a button, memo, and edit component. 
// Written for MSWord 8. 
// Also need to create a test document d:\test.doc 
interface 
 
uses 
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
OLEAuto, ShellAPI, StdCtrls; 
 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Memo1: TMemo; 
  Edit1: TEdit; 
  Button1: TButton; 
  procedure Button1Click(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  { Public declarations } 
    MSWord: Variant; 
  // WordVersion: Byte; 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var Test, Test1: Integer; 
   AString: Variant; 
begin 
  MSWord := CreateOLEObject('Word.Application');   //Word 8 
  MSWord.Documents.Open (FileName:='d:\test.doc', ReadOnly:=True); 
  MSWord.Visible := 1;     //Uncomment if you wish to show the file; 
  Test := MSWord.FontNames.Count; 
  For Test1 := 1 To Test do 
   begin 
   AString := MSWord.FontNames.Item(Test1) ; 
   Memo1.Lines.Add(AString); 
   end; 
   MSWord.ActiveDocument.Range(Start:=0, End:=0); 
   MSWord.ActiveDocument.Range.InsertAfter(Text:='Title'); 
   MSWord.ActiveDocument.Range.InsertParagraphAfter; 
   MSWord.ActiveDocument.Range.Font.Name := 'Arial'; 
   MSWord.ActiveDocument.Range.Font.Size := 24; 
   AString := MSWord.ActiveDocument.Range.Font.Name; 
   Edit1.Text := AString; 
end; 
 
end. 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -